Vastgesteld bestemmingsplan ‘’Consmematerrein Hattem”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
09-07-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op 1 juli 2019 het bestemmingsplan “Consmematerrein Hattem” heeft vastgesteld.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan is bedoeld om de nieuwbouw van 20 grondgebonden woningen mo-gelijk te maken op de locatie Consmema, plaatselijk bekend als 4e Industrieweg 5-7 in Hattem.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen van donderdag 11 juli tot en met woensdag 21 augustus 2019 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch (038) 443 16 16 een afspraak maken. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.hattem.nl.

Beroep instellen

Gedurende de termijn van inzage kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze ken-baar hebben gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan, beroep instellen. Belanghebben-den aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij over het ontwerpbestem-mingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen ook beroep instellen. Vanaf de dag waarop de terinzagelegging begint, kan beroep worden ingesteld voor een periode van zes weken bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Post-bus 20019, 2500 EA Den Haag. De indiener van een beroepschrift kan als onverwijlde spoed dat vereist, gelet op de betrokken belangen, een verzoek om voorlopige voorzie-ning indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval schort de werking van het besluit op totdat er op het verzoek is beslist.

Procedure

-