Verzoek omgevingsvergunning, afwijking bestemmingsplan/verklaring van geen bedenkingen Groeneweg 6

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051KJ 6
Publicatiedatum
09-07-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepa-lingen omgevingsrecht bekend, dat een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit: bouwen en han-delen in strijd met regels ruimtelijke ordening is ingekomen. Het betreft het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel Groeneweg 6 in Hattem, kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie G, nummer 767. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0244201900214.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2007” met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevings-recht.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen van 10 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019, gedurende zes weken, op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16. Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van de omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het voornemen, gedurende de voornoemde termijn van terinzagelegging, naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit bij het college van burgemeester en wethouders. Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk als telefonisch worden doorgegeven aan een medewerker van cluster Vergunningverlening & Handhaving.

Procedure

-