Verleende omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 34

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051SN 34
Publicatiedatum
20-08-2019
Bekendmaking

Verleende vergunning

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten: bouwen en het oprichten/veranderen van een inrichting (milieu) voor het realiseren van 2 extra vuurwerkbewaarplaatsen en het uitbreiden van de opslagcapaciteit Zuiderzeestraatweg 34, kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie G, nummer 664. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0244201800315.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het stadhuis. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

 

Procedure

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die beroep willen aantekenen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.