Hoe vinden we een nieuwe burgemeester?

Hattem is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De procedure om een nieuwe burgemeester te vinden bestaat uit diverse stappen die zorgvuldig doorlopen dienen te worden. De procedure duurt om die reden ongeveer negen maanden.

Het doel van de te doorlopen stappen is om na een zorgvuldig doorlopen traject de meest geschikte kandidaat voor Hattem te vinden. De stappen zijn ontleend aan de richtlijn van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Samengevat ziet de procedure er als volgt uit:

Openstelling vacature

December/januari 2019/2020
De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op. Uit de schets van dit profiel moet blijken wat voor type burgemeester de gemeenteraad zoekt en wat de belangrijkste verwachtingen en gestelde eisen zijn.

11 februari 2020
De gemeenteraad stelt uit zijn midden een zogeheten vertrouwenscommissie in. Deze commissie voert de werkzaamheden in de sollicitatieprocedure voor de gemeenteraad uit. Omwille van de zorgvuldigheid naar de kandidaten toe, werkt de commissie in beslotenheid.

11 februari 2020
De gemeenteraad bespreekt in een openbare raadsvergadering het profiel met de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

14 februari – medio  maart 2020
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de vacature open op advies van de Commissaris van de Koning. Belangstellenden voor het ambt van burgemeester van Hattem schrijven een brief aan de Commissaris van de Koning.

Selectie sollicitanten

Maart - april 2020
De Commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn.

Mei 2020
De Commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie over de selectie van kandidaten. Gezamenlijk wordt de selectie van mogelijke kandidaten bepaald.

Mei 2020
De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten.

Mei - juni 2020
De vertrouwenscommissie bespreekt de geschiktheid van de geselecteerde kandidaten met de Commissaris van de Koning.

8 juni 2020
De vertrouwenscommissie brengt advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke twee kandidaten voor benoeming in aanmerking komen.

8 juni 2020
De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie in een besloten deel van een raadsvergadering. Vervolgens stelt de gemeenteraad de aanbeveling, met daarop in voorkeursvolgorde de namen van de twee beste kandidaten, vast. De kandidaat die (na vaststelling van de aanbeveling) bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. In een aansluitend openbaar deel van de raadsvergadering maakt de gemeenteraad de kandidaat voor het burgemeesterschap van Hattem bekend.

Benoeming

Juni 2020
De gemeenteraad stuurt de aanbeveling aan de Commissaris van de Koning. De aanbeveling wordt met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gestuurd.

Juli - augustus 2019
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties laat de aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de Koning.

Augustus - september 2020
De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk besluit.

18 september 2020
De Commissaris van de Koning beëdigt de nieuw benoemde burgemeester in een vergadering van de gemeenteraad.