Bestemmingsplan Parkstaete - Publicatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad op 29-05-2017 het bestemmingsplan “Parkstaete” heeft vastgesteld. Het plan is ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan is gericht op het realiseren van 25 appartementen en een restaurant.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen van donderdag 3 augustus 2017 tot en met woensdag 13 september 2017 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch (038) 443 16 16 een afspraak maken. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.