Wet Geluidhinder Woonzorgzone Hattem – kennisgeving besluit

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Wet Geluidhinder Woonzorgzone Hattem – kennisgeving besluit

-

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Hattem maken bekend, gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, dat zij op grond van artikel 83, lid 2 van de Wet geluidhinder, artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder juncto artikel 3.2 lid 1b van Besluit geluidhinder het voornemen heeft om voor het plan “Woonzorgzone” te Hattem hogere grenswaarden te verlenen voor de nieuw te bouwen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen in het gebied tussen de Geldersedijk en de Hollewand in Hattem. Het gaat om een ontheffing hogere grenswaarde tot maximaal 59 dB Lden voor de geluidsbelasting afkomstig van de Geldersedijk in Hattem. 

Er is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting die de te realiseren woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen zullen gaan ondervinden. “Uit dit akoestisch onderzoek blijkt, dat de geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder zal komen, ten gevolge van het verkeer op de Geldersedijk. Beperkende maatregelen hebben onvoldoende effect of zijn vanuit stedenbouwkundig, financieel, vervoerskundig of verkeerskundig oogpunt niet mogelijk.” 
Daarom is een verzoek om vaststelling van hogere grenswaarden voor de geluidbelasting binnengekomen. 

Inzage en zienswijze indienen

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 3 juni 2021 gedurende zes weken (tot en met woensdag 14 juli 2021) op afspraak ter inzage in het stadhuis en via www.hattem.nl. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden indienen. Voor het inzien van de stukken of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of via (038) 443 16 16.

Procedure

-