Coördinatiebesluit Chw bestemmingsplan “Omgevingsplan Buitengebied” en het besluit op grond van de Interimwet Stad-en-Milieubenadering

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
08-06-2021
Kaart behorende bij: Coördinatiebesluit Chw bestemmingsplan “Omgevingsplan Buitengebied” en het besluit op grond van de Interimwet Stad-en-Milieubenadering

-

Beschrijving

De gemeente Hattem maakt bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 22 april 2021 heeft besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wro, toe te passen op het Chw bestemmingsplan “Omgevingsplan Buitengebied” en het besluit op grond van de Interimwet Stad-en-Milieubenadering.

Voor een aantal nieuwe initiatieven voor woningen in het buitengebied nabij infrastructuur kan niet worden voldaan aan de eisen van de Wet geluidhinder. Door het college wordt onderzocht of de Interim Stad-en-milieubenadering (ISM) kan worden toegepast voor deze initiatieven.

Voor deze maatregelen worden in ieder geval de volgende besluiten gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt; bestemmingsplan op grond van de Wro; het besluit op grond van de Interimwet Stad-en-Milieubenadering.

Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekend-making van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voor-bereid, waarbij het college van de gemeente Hattem de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder bestaat te zijner tijd de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten.

Het coördinatiebesluit ligt vanaf 10 juni 2021 op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Procedure

-