Inleiding

Een zo breed mogelijk gedragen akkoord, dat is waar ChristenUnie, CDA en PvdA mee aan de slag zijn gegaan. Dat was de aanbeveling die de verkenner meegaf aan deze coalitie. Bij de totstandkoming van dit coalitieakkoord is naar de verkiezingsprogramma’s van alle partijen gekeken en is ook specifiek inbreng gevraagd aan D66 en VVD. Want ook al kent elke partij zijn eigen kleur: samen willen we het beste voor Hattem.

We hebben geen dichtgetimmerd akkoord voor de komende vier jaar. Er is niet alleen ruimte voor aanvulling en in de uitwerking, we gaan ook actief op zoek naar inbreng en nieuwe ideeën, met name vanuit de Hattemse samenleving.

Hattem is een sterke samenleving, waarin veel onderlinge verbanden bestaan. In buurten en straten, in de binnenstad, bij evenementen, op het sportveld, bij verenigingen, in de kerk, in de politiek, we komen elkaar op veel plekken tegen. Daardoor kunnen we als klein stadje samen grote opgaven aan. Dat is maar goed ook, want de opgaven worden niet kleiner de komende periode.

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen willen een aantal grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aanpakken. In een Interbestuurlijk Programma staan tien maatschappelijke opgaven centraal. Er komt extra geld beschikbaar via het Gemeentefonds om hiermee aan de slag te gaan. Hoeveel geld dat precies is en in welke mate vastgelegd wordt hoe en waaraan het besteed moet worden, is nog onduidelijk. Dat betekent dat we nu wel ambities uitspreken, maar daar nog geen investeringen aan kunnen koppelen. Richting de begroting voor 2019 krijgen we meer zicht op de financiële mogelijkheden.

In de afgelopen periode hebben veel goede visies het licht gezien. Wij willen de energie steken in zaken die tastbaar zijn voor de Hattemer. In dit coalitieakkoord leest u per programma uit de begroting onze ambities voor de komende vier jaar. Wij gaan samen met u voor Hattem aan de slag!

Arend Palland
ChristenUnie

Teun Juk
CDA

Geert Winkel
PvdA