Bezwaarschrift indienen

Wanneer u als inwoner, bedrijf of instelling het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen een bezwaarschrift  indienen. Het kan een besluit zijn dat u heeft ontvangen maar ook bijvoorbeeld uw buurman. Het moet dan zo zijn dat het besluit voor u nadelige gevolgen heeft. Het moet wel gaan om een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt (meestal is dat door verzending van het besluit), worden ingediend. Als u na die 6 weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' moeten verklaren, tenzij er een goede reden is voor deze termijnoverschrijding. De verzenddatum van het besluit staat in het besluit en in de publicatie.

Beslissing op het bezwaar

De beslissing op een bezwaar moet wettelijk binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, worden genomen. Deze termijn kan eventueel worden verlengd met zes weken. Als dit het geval is, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Verloop van de procedure

De raad en het college hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen om advies uit te brengen in geval van een ingediend bezwaarschrift. De commissie bestaat uit van het gemeentebestuur onafhankelijke en niet in de gemeente Hattem woonachtige leden. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften op grond van belastingen of de Wet waardering onroerende zaken, functiewaardering voor het ambtelijk personeel en (her)plaatsing in het kader van een reorganisatie. De commissie komt in principe elke drie weken in een openbare zitting bijeen.

Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn.

Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan (burgemeester, college of raad) neemt een beslissing op uw bezwaarschrift. Van het advies van de commissie mag slechts gemotiveerd worden afgeweken.

Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u binnen zes weken beroep instellen.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt tegen een besluit betekent dit meestal niet dat het besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing over uw bezwaarschrift is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Is dit het geval, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Voorwaarden

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking in bij de gemeente.

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Aanvraag

U kunt een bezwaarschrift online en schriftelijk indienen. Het mailverkeer is niet opengesteld voor het maken van bezwaar.

Bezwaar online indienen met DigiD

Schriftelijk bezwaar indienen

U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen door een brief te schrijven naar de gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

Een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw bezwaarschrift niet voldoet aan één van die vereisten, kan het niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar inhoudelijk niet wordt behandeld.
Aan de volgende vereisten dient het bezwaarschrift te voldoen:

  • Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit.
  • Op het bezwaarschrift moet u de datum, de handtekening en uw naam en adres vermelden.
  • In uw bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom.

Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u weer binnen zes weken in beroep gaan. Bij de beslissing over uw bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.