Openbaarheid van bestuur

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt de toegang tot informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten geregeld. Door het verstrekken van informatie kunt u als inwoner meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. Het uitgangspunt is dat informatie van de overheid openbaar is, tenzij één van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van toepassing is.

Actieve en passieve openbaarheid

De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. In het eerste geval geeft de overheid uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via internet, brochures of mededelingen in de Staatscourant. In het tweede geval kan iedereen een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (documenten) die bij de overheid aanwezig is: het Wob-verzoek.

Uitzonderingen

De gemeente mag in bepaalde gevallen de informatie niet openbaar verklaren of maken. Soms moet de gemeente de belangen afwegen tegen het belang van openbaarmaking van de betreffende informatie.

Wet openbaarheid van bestuur - uitzonderingen en beperkingen

Hoe kan ik een beroep doen op de Wob?

U kunt een verzoek om informatie indienen door een brief te sturen naar het college van B&W, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

In de brief dient u te vermelden over welke bestuurlijke aangelegenheid u informatie wilt hebben. Bij voorkeur noemt u het document dat u wilt ontvangen. Als het verzoek concreet en duidelijk is, kan de gemeente sneller en beter een besluit nemen op het verzoek om informatie.

Wat gebeurt er na het indienen?

U krijgt antwoord binnen de wettelijk verplichte vier weken, of wij vragen u gemotiveerd om vier weken uitstel. U krijgt vervolgens uw antwoord. Tegen dit antwoord kunt u bezwaar aantekenen. U hebt zes weken om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college. Is uw verzoek dan weer afgewezen, dan kunt u binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift, (samen met de afwijzing) indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Zutphen om een beroepsprocedure te starten. Hieruit volgt een zitting, met een uiteindelijk positieve of negatieve uitspraak. Bent u het ook met deze uitspraak niet eens, dan kunt u in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State.

Meer informatie openbaarheid van bestuur

www.raadvanstate.nl
www.rechtspraak.nl