Bezwaarschrift indienen

Bent u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. We noemen dat ‘een bezwaarschrift indienen’. Het kan gaan om een besluit dat u hebt ontvangen, maar ook bijvoorbeeld om een besluit dat uw buurman ontving. Dat besluit moet dan voor u nadelige gevolgen hebben. Bovendien moet het gaan om een besluit zoals de Algemene wet bestuursrecht het bedoelt.

U moet een bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat de gemeente het besluit bekendmaakte. Meestal gebeurt dit door het verzenden van het besluit. Maakt u later bezwaar, dan verklaart de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk'. De gemeente kan uw bezwaarschrift dan niet meer inhoudelijk behandelen, tenzij u een goede (verschoonbare) reden hebt voor het overschrijden van de bezwaartermijn. De verzenddatum van het besluit staat in het besluit en in de publicatie.

Beslissing op het bezwaar

De wet zegt dat de gemeente binnen twaalf weken moet beslissen op een bezwaar. De termijn van twaalf weken begint zodra de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift voorbij is. De gemeente kan deze termijn eventueel verlengen met zes weken. Als dit het geval is, dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Daarna is voor het verlengen van de termijn uw instemming nodig.

Verloop van de procedure

De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift. De commissie bestaat uit leden die onafhankelijk zijn. Zij hebben geen relatie met het gemeentebestuur en wonen niet in de gemeente Hattem. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften die gaan over belastingen, de waardering van onroerende zaken, functiewaardering voor ambtenaren en (her)plaatsing bij een reorganisatie. We zeggen dat de commissie in deze zaken ‘niet bevoegd’ is. De commissie vergadert in principe elke drie weken in een openbare zitting. Deze zitting is meestal openbaar.

Hebt u bezwaar gemaakt? Dan krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten in een hoorzitting. U mag dat zelf doen, of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Uw vertegenwoordiger hoeft geen advocaat te zijn.

Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit. Daarvan krijgt u een afschrift. Dat advies is gericht aan het bestuursorgaan (burgemeester, college of raad) dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift. Afwijken van het advies van de commissie mag niet zomaar; dit kan alleen met heel goede redenen.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing van de gemeente ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Schaadt dit uw belangen en wilt u dat het uitvoeren van de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt uitgesteld? Dan kunt u een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Daarmee vraagt u om het opschorten van de beslissing.
Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Voorwaarden

U moet het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking indienen bij de gemeente.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Aanvraag

U kunt een bezwaarschrift online en schriftelijk indienen. Bezwaar maken kan niet per e-mail.

Bezwaar online indienen met DigiD

Schriftelijk bezwaar indienen

Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Schrijf dan een brief aan de gemeente Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

Een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Ontbreken een of meer vereisten, dan kan het niet-ontvankelijk worden verklaard.

Het bezwaarschrift:

  • dient u in binnen zes weken na de datum van bekendmaking van het besluit.
  • bevat de datum, uw (digitale) handtekening en uw naam en adres.
  • vermeldt met welk besluit u het niet eens bent en waarom.

Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u weer binnen zes weken in beroep gaan. Bij de beslissing over uw bezwaar staat hoe dat werkt.