Uitvoeringsvoorschriften Afvalstoffenverordening gemeente Hattem 2012

Het college van de gemeente Hattem,
Overwegende dat:

 • de gemeenteraad bij besluit van 16 juli 2012 de Afvalstoffenverordening gemeente Hattem 2012 heeft vastgesteld;
 • de raad het college ter uitvoering van deze verordening de bevoegdheid heeft toegekend om een aantal onderwerpen op basis van een door hem te nemen besluit nader te regelen;

Gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening gemeente Hattem 2012;

B E S L U I T :
Vast te stellen de volgende Uitvoeringsvoorschriften Afvalstoffenverordening gemeente Hattem 2012:

Artikel I Aanwijzing van andere inzamelaars

Op grond van artikel 2, lid 2, worden de volgende andere inzamelaars aangewezen:

 • Kringloop Centrum Stilema, voor wat betreft de inzameling van goedzooi;
 • Voor oud papier en karton afkomstig uit huishoudens worden als inzamelaar aangewezen die partijen die hiervoor een inzamelcontract hebben afgesloten met de gemeente of met ROVA
 • Leger des Heils ReShare voor wat betreft de textiel uit de verzamelsystemen;
 • Organisaties die beschikken over een inzamelvergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de inzameling van textiel;
 • Detaillisten die batterijen en/of inktcardridges verkopen voor wat betreft de inzameling van de oude batterijen en inktcardridges;
 • De gemeente Hattem voor wat betreft de jaarlijkse inzameling van kerstbomen en vuurwerkafval

Artikel II Omschrijving van afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld

Op grond van artikel 3, lid 2, worden de volgende omschrijvingen gegeven van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen, genoemd in artikel 3, lid 1:

 • groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld.
 • klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst, vastgesteld door het Afval Overleg Orgaan d.d. september 2000, zoals vermeld in Bijlage 1 bij dit besluit.
 • verpakkingsglas: verpakkingsglas is een eenmalige glasverpakking (veelal een fles), afkomstig uit huishoudens, gescheiden in blank en bont.
 • vlakglas: vlakglas is vlak en glad en is gebruikt in woning- en utiliteitsbouw.
 • oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon moet zijn en niet vervuild mag zijn met andere afvalfracties.
 • kunststofverpakkingen: verpakkingsafval van kunststof (plastic) zoals vermeld in Bijlage 2 van dit besluit.
 • textiel:
  • kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen;
  • textiel moet schoon zijn en mag niet eerder zijn gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflap;
  • textiel mag niet vervuild zijn met andere afvalfracties.
 • (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen wit- en bruingoed): de producten die zijn genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur d.d. 19 juli 2004, Staatscourant d.d. 28 juli 2004, nummer 142.
 • bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen.
 • hout/A (pallethout): massief hout dat geen oppervlaktebehandeling heeft ondergaan.
 • hout ongesorteerd/B: hout dat een oppervlaktebehandeling heeft ondergaan en is gelakt, gelijmd of gelamineerd.
 • hout geïmpregneerd/C: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.
 • puin: schoon betonpuin, metselwerkpuin, uitgeharde beton-, specie- en cementresten, kalkzandsteen, tegels, klinkers en grind. Aan puin mag geen verontreiniging waarneembaar zijn, zoals teer, bitumen en olie.
 • grof tuinafval: plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, kleine landschapselementen, particuliere bos- en natuurterreinen). Zoals grof loofafval, snoeihout etc.
 • asbest en asbesthoudend afval: afval waarin zich asbest bevindt.
 • grof huishoudelijk afval: grof huishoudelijk afval is volumineus en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden. Tot grof huishoudelijk afval worden ook gerekend gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten van gipsplamuur. Grof huishoudelijk afval wordt onderscheiden in goedzooi en rotzooi:
  • tot goedzooi worden gerekend de herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht; de inzamelaars hiervan zijn kringloopbedrijven en de organisaties van rommelmarkten.
  • rotzooi is het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders.
 • huishoudelijk restafval: dat deel van het huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling van herbruikbare afvalstromen (glas, oud papier, kunststofverpakkingen, etc).
 • banden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen.
 • kringloopafval: de niet herbruikbare en niet-verkoopbare restfractie, afkomstig van een kringloopbedrijf.
 • metaal/blik: producten met als belangrijkste bestanddeel ferrometaal (bevat ijzer) en nonferrometaal (bevat geen ijzer).
 • landbouwfolie: kunststofafval afkomstig van toepassing van folies in land- en tuinbouw, waaronder kuilfolie, plastic veevoederzakken en wikkelfolie.

Artikel III Aanwijzing inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen

Op grond van artikel 4, lid 2, wordt aangewezen via welk al dan niet door de inzameldienst verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt:

 • Huishoudelijk restafval: restafval van huishoudens, ten behoeve waarvan aan de gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt of ten behoeve van wie een inzamelvoorziening is aangewezen, mag uitsluitend via deze inzamelmiddelen of deze inzamelvoorzieningen aan de inzameldienst worden aangeboden.
 • Groente- fruit en tuinafval (gft-afval): Gft-afval van huishoudens, ten behoeve waarvan aan de gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt mag uitsluitend via deze inzamelmiddelen aan de inzameldienst worden aangeboden.
 • Klein chemisch afval: het is verboden zich op andere wijze van klein chemisch afval te ontdoen dan:
  • door deze achter te laten bij of over te dragen aan die detaillisten die daartoe over speciale bewaarmiddelen beschikken;
  • door deze aan te bieden aan het personeel van de chemokar of bij het KCA-depot op het afvalbrengpunt.
 • Elektrische en elektronische apparatuur: Elektrische en elektronische apparatuur die in een draagtas passen kunnen ook worden ingeleverd bij de chemokar.

Artikel IV Frequentie inzamelen nabij elk perceel

Op grond van artikel 5, lid 3, wordt in de afvalkalender en via de lokale media aangegeven op welke wijze en eventueel wanneer de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld.

Artikel V Regels m.b.t. het plaatsen en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden

Op grond van artikel 10, lid 5, worden de volgende regels gesteld omtrent de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden:

 • Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. De aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd.
 • In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het college bepalen, dat huishoudelijkeafvalstoffen in containers ter inzameling moeten worden aangeboden op een door hen te bepalen inzamel- of clusterplaats.
 • Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt door middel van een voertuig met achterbelading dienen de containers met het handvat (achterzijde) in de richting van de straat te worden gezet, conform de aanwijzingen van de inzameldienst.
 • Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt door middel van een voertuig met zijbelading dienen de containers met de voorzijde in de richting van de straat te worden gezet, conform de aanwijzingen gegeven door de inzameldienst.
 • De containers dienen goed gesloten te zijn en er mag geen sprake zijn van uitsteeksels.
 • Het is verboden afvalstoffen naast een container te plaatsen.
 • Ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.
 • Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd.

Artikel VI Regels m.b.t. het gewicht van de aangeboden afvalstoffen

Op grond van artikel 10, lid 3, worden de volgende regels gesteld:

 • Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram.
 • Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram.
 • Artikel VII Regels m.b.t. het gebruik en de reiniging van inzamelmiddelen
 • Op grond van artikel 10, lid 3, worden de volgende regels gesteld:
 • Het beheer van de inzamelmiddelen en van de milieupassen berust bij ROVA.
 • Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel een grijze container voor restafval met een nuttige inhoud van 240 liter, dan wel op verzoek van de gebruiker, 140 liter, verstrekt ten behoeve van de inzameling van restafval.
 • Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel een groene container voor gft-afval met een nuttige inhoud van 240 liter, dan wel op verzoek van de gebruiker, 140 liter, verstrekt ten behoeve van de inzameling van gft-afval.
 • Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel een chemobox in bruikleen gegeven ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk klein chemisch afval.
 • De door ROVA verstrekte grijze en groene containers zijn of worden uitgerust met chip.
 • ROVA is bevoegd om de container te voorzien van een sticker, waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer.
 • De inzamelmiddelen behoren bij de woning.
 • Indien aan de gebruiker van een perceel een milieupas voor een aangewezen inzamelmiddel is verstrekt, behoort de milieupas bij de woning
 • De gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van ROVA te wenden:
  • indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel geen container dan wel een kapotte container wordt aangetroffen;
  • indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel de aan de vorige bewoners verstrekte milieupas niet wordt aangetroffen;
  • voor het uitzetten van extra container(s) voor rest- en/of gft-afval;
  • voor de uitgifte van een chemobox;
  • voor het omwisselen van een container voor een ander containervolume;
  • voor het plaatsen van een container bij een nieuwbouwwoning;
  • bij verdwijning of vermissing van een container;
  • na verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van een milieupas;
  • in geval van een kapotte container.
 • ROVA is bevoegd om de kosten van de hiervoor onder punt 9 bedoelde activiteiten bij de gebruiker van een perceel in rekening te brengen, conform de met de gemeente overeengekomen voorwaarden voor het uitzetten/uitgeven van minicontainers en milieupassen.
 • Een container, chemobox, chip, binnenbak en milieupas blijven eigendom van ROVA en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen container(s), chemobox, chip, binnenbak en milieupas, als ware deze zijn eigendom.
 • Het is verboden de binnenbak uit de gft-container te verwijderen.
 • Voor het beschadigen of het verdwijnen van een container, chemobox, chip, binnenbak of milieupas is de gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker kan aantonen dat het een of ander buiten zijn schuld is geschied.
 • Het uiterlijk van de container mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld onnodig te beschilderen of te beplakken, anders dan met een voor de gebruiker herkenbare sticker met een maximale afmeting van 15 bij 15 cm.
 • De gebruiker is verplicht de container zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.
 • De containers en binnenbakken mogen alleen worden gereinigd met water. Indien als gevolg van een reinigingsactie een container of binnenbak wordt beschadigd, is de gebruiker daarvoor aansprakelijk.
 • Het is verboden de volgende voorwerpen c.q. stoffen in de containers voor rest- en gftafval te deponeren:
  • brandende of gloeiende voorwerpen
  • vloeibare stoffen
  • agressieve, giftige of explosieve stoffen
  • dode (huis)dieren, beenderen of andere dierlijke resten
  • omvangrijke en/of zware voorwerpen die schade aan de ophaalauto en/of het ophaalpersoneel kunnen veroorzaken c.q. toebrengen.
 • De chemobox (met inhoud) mag om veiligheidsredenen niet onbeheerd aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar.

Artikel VIII Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening t.b.v. een groep percelen

Op grond van artikel 11, lid 3, worden de volgende regels gesteld ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moeten worden aangeboden:

 • In een aangewezen inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen mogen uitsluitend ongescheiden restafval en gft-afval, dan wel kunststofverpakkingen ter inzameling worden aangeboden.
 • Het huishoudelijk restafval en gft-afval, alsmede de kunststofverpakkingen moeten in een goed gesloten zak in de inzamelvoorzieningen worden gedeponeerd.
 • De inzamelvoorziening dient na gebruik goed te worden gesloten.
 • Het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen.

Artikel IX Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau

Op grond van artikel 12, lid 2, worden de volgende regels gesteld waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden via een inzamelvoorziening op wijkniveau:

 • Oud papier en karton dient in de daarvoor bestemde papiercontainers te worden gedeponeerd.
 • Glas dient in de daarvoor bestemde glascontainers op blank en bont gescheiden te worden gedeponeerd.
 • Textiel dient in een gesloten plasticzak te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde textielcontainers.
 • Het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen.

Artikel X Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot

Op grond van artikel 13, lid 2, worden de volgende regels gesteld omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het brengdepot op lokaal of regionaal niveau:

 • De afvalbrengpunten van ROVA worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, lid 1 van de afvalstoffenverordening kunnen worden achter gelaten.
 • De openingstijden van de voor de gemeente Hattem relevante afvalbrengpunt(en) zijn aangegeven in de afvalkalender en bij de toegangen van de afvalbrengpunten.
 • Bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van ROVA van toepassing.
 • De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt (kunnen) legitimeren.
 • ROVA is bevoegd om voor de bij punt 1 bedoelde inzameling een tarief in rekening te brengen.
 • Wanneer bij de overdracht van de zojuist vermelde afvalstromen namens de beheerder aanwijzingen worden gegeven, dienen deze stipt te worden opgevolgd.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het brengdepot dienen stipt te worden opgevolgd.

Artikel XI Categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden en regels m.b.t. de inzameling hiervan

Op grond van artikel 14, lid 1, worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen aangewezen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 4 van de verordening ter inzameling kunnen worden aangeboden:

 • Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. Wanneer deze afvalstromen ongescheiden worden aangeboden, worden zij niet meegenomen.
 • Papier, textiel, metaal, blik, glas kunnen eveneens zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.
 • ROVA is bevoegd om voor de bij punt 1 bedoelde inzameling een tarief in rekening te brengen.
 • Bedrijfsafval, puin, zand en bouw- en sloopafval worden niet als grof huishoudelijk afval of grof tuinafval aangemerkt.
 • Huishoudelijk restafval of gft-afval dat in een minicontainer past of kan worden aangeboden in een verzamelcontainer, wordt niet aangemerkt als grof huishoudelijk afval of grof tuinafval.
 • Asbest, bouw- en sloopafval, oud ijzer, hout en grof huishoudelijk afval kunnen overeenkomstig het gestelde in de afvalkalender worden aangeboden bij een afvalbrengpunt van ROVA.

Artikel XII Wijze van aanbieden zonder inzamelmiddel

Op grond van artikel 14, lid 2, worden de volgende regels gesteld over de wijze waarop de categorieën huishoudelijke afvalstoffen, zoals genoemd in artikel XI, ter inzameling moeten worden aangeboden:

 • De inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kan op afroep plaatsvinden. De aanbieder dient voor deze inzameling op afroep telefonisch een afspraak te maken met de inzameldienst.
 • Het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.
 • Aanwijzingen door of namens de directeur van de inzameldienst gegeven, dienen stipt te worden opgevolgd.
 • De inzameling van papier, textiel, metaal, blik en glas vindt plaats in overeenstemming met het gestelde in de afvalkalender. Bij meer soorten afval dienen deze in verschillenden dozen/verpakkingen te worden aangeboden.
 • Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke daardoor na inzameling zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder te worden teruggenomen.

Artikel XIII Gewicht en volume bij aanbieding zonder inzamelmiddel

Op grond van artikel 14, lid 3, worden de volgende regels gesteld over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop de categorieën huishoudelijke afvalstoffen, zoals genoemd in artikel XI, ter inzameling moeten worden aangeboden:

 • Grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij de inzameling op afroep door ROVA geen groter volume hebben dan 1 m3.
 • Kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden.
 • Het bepaalde in de leden 1 en 2 geldt niet voor het aanbieden van meubels, elektrische en elektronische apparaten en dergelijke.
 • Per aansluiting mag bij de inzameling op afroep per keer niet meer dan 1 m3 worden aangeboden aan ROVA.
 • Hoeveelheden groter dan 1 m3 kunnen tegen betaling worden opgehaald door de gemeente.

Artikel XIV Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Op grond van artikel 15, lid 1, worden de volgende dagen en tijden vastgesteld waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden:

 • In de jaarlijks voor alle huishoudens op te stellen afvalkalender staat aangegeven op welke dagen minicontainers met rest- en gft-afval kunnen worden aangeboden, op welke dagen en tijden de afvalbrengpunten zijn geopend en wanneer papier, textiel, blik, metaal, glas en kunststof verpakkingen huis aan huis worden ingezameld.
 • De minicontainers dienen op de dag van de lediging te worden aangeboden tussen 05.00 uur en 07.00 uur; na lediging dienen zij op de dag van de lediging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 20.00 uur van de openbare weg te worden verwijderd.
 • Papier, textiel, blik, metaal, glas en kunststof verpakkingen dienen op de dag van inzameling tussen 05.00 uur en 07.00 uur aan de straat te worden gezet. Na inzameling, doch uiterlijk vóór 20.00 uur, moeten achtergebleven dozen of kratten door de gebruiker van het perceel waarvan deze afkomstig zijn worden opgeruimd.
 • Grof huishoudelijk restafval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen op afroep worden ingezameld. Op werkdagen kan de inzameling op afroep (telefonisch) worden gemeld bij de klantenservice van ROVA. De klantenservice maakt een afspraak over de dag waarop de inzameling op afroep plaatsvindt.
 • Grof huishoudelijk restafval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten dienen door de gebruiker van een perceel aan de inzameldienst te worden overhandigd op een zodanig tijdstip dat bijplaatsing door onbevoegden nauwelijks mogelijk is.
 • Klein chemisch afval en kleine elektrische en elektronische apparaten die in een draagtas passen kunnen bij de chemokar worden afgegeven gedurende de tijden die het college heeft vastgesteld. De overhandiging dient persoonlijk plaats te vinden.
 • De inzamelvoorzieningen op wijkniveau zijn permanent toegankelijk. Gebruik van de glasbakken is ter voorkoming van geluidsoverlast niet toegestaan tussen 20.00 en 08.00 uur.

Artikel XV Het in bijzonder gevallen aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Op grond van artikel 16 kunnen, als het door werkzaamheden voor de inzameldienst niet mogelijk is om de normale inzamelplaats te bereiken, door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke verzamelplaatsen worden aangewezen.

Artikel XVI Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 17 worden de bedrijfsafvalstoffen aangewezen die door de inzameldienst kunnen worden ingezameld.

 • De inzameldienst zamelt categorieën bedrijfsafvalstoffen in die qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die eveneens door de inzameldienst worden ingezameld.
 • De inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst als bedoeld in het eerste lid vindt plaats bij:
  • basisscholen of speciale scholen voor basisonderwijs, als bedoeld in de Wet op het basisonderwijs (Wet van 2 juli 1981) en wel voor zover het betreft oud papier, gftafval en kunststofverpakkingen;
  • bedrijven die zijn gelegen in het historisch stadscentrum
 • De scholen die vanwege het bepaalde in lid 2 gebruik maken van de inzameldienst zijn geen reinigingsrecht als bedoeld in de gemeentelijke verordening Reinigingsheffingen verschuldigd.
 • De bedrijven die vanwege het bepaalde in lid 2 gebruik maken van de inzameldienst moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • zij moeten een rechtspersoon zijn;
  • zij mogen geen proces gerelateerd afval produceren (b.v. geen slachtafval van slachterij of bouwafval van een aannemer);
  • zij mogen een hoeveelheid afval produceren van maximaal 2 x 240 liter per 4 weken;
  • zij moeten vooraf de nodige informatie aanreiken om de gemeente in staat te stellen of de inzameldienst het betreffende afval kan inzamelen.

Artikel XVII Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Op grond van artikel 18, lid 3, dienen bedrijven, die krachtens artikel 18, lid 2, hun bedrijfsafvalstoffen aanbieden, hun afval aan te bieden volgens het gestelde in artikel 3, artikel 4, artikel 5, artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11, artikel 14, artikel 15 en artikel 16.

Artikel XVIII Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Op grond van artikel 19, lid 1, mogen de inzamelmiddelen niet op of aan de openbare weg worden geplaatst anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar. De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging terstond te worden teruggeplaatst in of op het eigendom van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel XIX Slotbepaling

 • Deze uitvoeringsvoorschriften vervangen het “Besluit uitvoeringsvoorschriften afvalstoffenverordening 2005”.
 • Deze uitvoeringsvoorschriften treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking.
 • Zij kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsvoorschriften Afvalstoffenverordening gemeente Hattem 2012.

Hattem,
het college van burgemeester en wethouders van Hattem, de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1: KCA-lijst (behorend bij artikel 2, als uitwerking van artikel 3, lid 2 van de verordening)

Huishouden:

 • Batterijen
 • Spaarlampen en TL-buizen
 • Vloeibare gootsteenontstopper
 • Lampenolie
 • Petroleum
 • Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

Medicijnenkastje:

 • Medicijnen
 • Kwikthermometers
 • Injectienaalden

Doe-het-zelf:

 • Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen
 • Bij verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine
 • Kwikschakelaars

Hobby:

 • Fotofixeer
 • Foto-ontwikkelaar
 • Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur en zwavelzuur
 • Zoutzuur

Vervoer:

 • Accu’s
 • Benzine
 • Motorolie / afgewerkte olie / remolie
 • Oliefilters

Bijlage 2: Lijst Kunststofverpakkingen (behorend bij artikel 2, als uitwerking van artikel 3, lid 2 van de verordening)

Dit mag bij de inzameling van kunststof:

 • Plastic tasjes, tassen en broodzakken
 • Pasta- en rijstzakken
 • Snoepzakken
 • Verpakkingen van vleeswaren en kaas
 • Folies om tijdschriften en reclamefolders
 • Blisters van o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven
 • Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
 • Groente-, fruit- en saladebakjes of –zakjes, patatbakjes
 • Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs
 • Deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
 • Knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise
 • Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
 • Flacons voor bijvoorbeeld shampoo, douchegel, badschuim en zeep]
 • Tubes voor gel, crème, bodylotion en tandpasta
 • Flessen voor frisdrank, water, zuivel, sauzen (ketchup en mayonaise), olie, azijn
 • Potjes voor gel, medicijnen en vitamines
 • Plastic bekertjes
 • Plastic plantenpotten

maar dit niet:

 • Verpakkingen met inhoud
 • Verpakkingen van klein chemisch afval: make-up, verf, petroleum, terpetine, gootsteenontstopper, kitkokers
 • Piepschuim: fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes, verpakkingsvulmateriaal etc.
 • Resten papier, karton of folie: afdekmaterialen, chipsverpakkingen, doordrukstrips (pillen of kauwgom)
 • Drankenkartons
 • Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen: tuinstoelen, speelgoed etc.