Bijdrage Stichting Willem Greeve Fonds

De stichting heeft als doel het culturele leven te bevorderen en activiteiten op dit gebied te stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het toekennen van een financiële bijdrage of een garantie. (met DigiD)

Voortgang: 0%.

Informatie

Wij verstrekken alleen een bijdrage als er een daadwerkelijk tekort is opgetreden. Deze bijdrage is nooit meer dan het tekort. Per jaar kunt u maximaal één bijdrageverzoek indienen. Tot uiterlijk drie maanden na afloop van de activiteit kunt u de rekeningen, kwitanties, bankafschriften indienen. Om te kunnen beoordelen of daadwerkelijk een tekort is opgetreden, moet u een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven bijvoegen.

Uw verzoek om een bijdrage moet u minimaal een maand voordat de uitvoering van de activiteit plaatsvindt indienen.

Bijlage

U moet een begroting van de inkomsten en uitgaven bij deze aanvraag toevoegen. Deze kunt u verderop in het formulier uploaden.