Voornemen tot voorbereiding milieueffectrapport (MER) voor Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Buitengebied Hattem

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
11-02-2020
Bekendmaking

-

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben op 28 januari 2020 besloten dat een planMER wordt opgesteld. Zij hebben de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) Chw bestemmingsplan Buitengebied Hattem (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet) vrijgegeven voor inzage.

Aanleiding

Het planMER wordt opgesteld in het kader van het Chw bestemmingsplan buitengebied Hattem. Dit bestemmingsplan wordt kaderstellend voor de tijdens het uitgebreide participatietraject bij de gemeente ingediende initiatieven. In het Chw bestemmingsplan wordt aangesloten bij de planologische mogelijkheden, die het bestaande bestemmingsplan biedt. Deze planologische mogelijkheden worden zoveel mogelijk behouden. Het is verplicht voor ontwikkelingen met mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen een m.e.r.-procedure te doorlopen. Omdat nadelige gevolgen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten wordt een milieueffectrapport (MER) voor Chw bestemmingsplan buitengebied Hattem opgesteld. Het doel hiervan is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te betrekken. Aangezien op dit moment niet duidelijk is of significante negatieve effecten op Natura 2000 gebieden uit te sluiten zijn, is een Passende Beoordeling waarschijnlijk noodzakelijk. Dit zal tijdens het opstellen van het planMER Chw bestemmingsplan buitengebied Hattem duidelijk worden.

Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)

Als eerste stap is een NRD opgesteld. Het doel van deze notitie is het beschrijven voor welke thema’s en op welke wijze onderzoek zal worden verricht in het MER.Verder wordt inzicht gegeven in de voorgenomen ontwikkelingen, de omvang van het onderzoeksgebied en het detailniveau dat benodigd is voor een goede besluitvorming. De Commissie m.e.r. wordt om advies gevraagd. Het plangebied voor het planMER Chw bestemmingsplan buitengebied Hattem is het buitengebied van Hattem. Met de bekendmaking van het planMER Chw bestemmingsplan buitengebied Hattem start de m.e.r.-procedure.

Ter inzage

De NRD Chw bestemmingsplan buitengebied Hattem met de daarbij behorende stukken ligt van donderdag 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.hattem.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer M. ter Braak via (038) 443 16 16.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De ontvangen zienswijzen en adviezen worden beantwoord in een Nota van beantwoording. U krijgt hierover schriftelijk bericht. De Nota van beantwoording wordt betrokken bij het op te stellen planMER Chw bestemmingsplan buitengebied Hattem.
Het planMER Chw bestemmingsplan buitengebied Hattem wordt gelijktijdig ter inzage gelegd met het ontwerp Chw bestemmingsplan buitengebied Hattem. Hierover volgt meer informatie.

Procedure

-