Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning oprichten supermarkt Populierenlaan Hattem

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hattem
Publicatiedatum
26-02-2019
Bekendmaking

-

Beschrijving

De gemeente Hattem maakt bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 11 februari 2019 heeft besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wro, toe te passen op het project ‘oprichten supermarkt Populierenlaan te Hattem’.

Voor deze maatregel worden in ieder geval de volgende besluiten gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt:
•    bestemmingsplan op grond van de Wro;
•    vergunningen op grond van de Wabo.

Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uni-forme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij het college van de gemeente Hattem de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder bestaat dan de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbe-sluiten. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten.

Het coördinatiebesluit ligt vanaf 28 februari 2019 op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch (038) 443 16 16 een afspraak ma-ken.

Tegen dit coördinatiebesluit kunt u geen bezwaar of beroep indienen.

Procedure

-