Lelystad Airport

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is van plan Lelystad Airport te openen voor het overnemen van een deel van het vliegverkeer van Schiphol. In januari en februari 2019 zijn voor de procedure van deze voorgenomen opening van Lelystad Airport twee inspraakmomenten geweest.

Zoals bekend is de gemeente Hattem tegen de voorgenomen opening van Lelystad Airport, zonder dat eerst een aanzienlijke herziening van het luchtruim heeft plaatsgevonden. De voorgestelde laagvliegroutes zijn voor ons niet acceptabel. Wij hebben daarom samen met regionale en provinciale partners gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad Airport

Het ontwerpbesluit van de Minister van IenW tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER).

In totaal zijn er drie zienswijzen ingediend tegen het ontwerp besluit:

Herziene verkeerverdelingsregel Schiphol - Lelystad Airport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt ook een verkeersverdelingsregel voor tussen Amsterdam Airport Schiphol en Lelystad Airport. Voor deze nieuwe verkeerverdelingsregel is een internetconsultatie geweest die tot 7 februari 2019 liep. Na afronding van de internetconsultatie wordt de verkeerverdelingsregel voorgelegd aan de Europese Commissie.

Wij hebben samen met buurgemeenten Heerde, Oldebroek en Elburg een reactie ingediend via deze internetconsultatie.