Ontwerp Chw bestemmingsplan ’t Veen en de ontwerp beleidsregel liggen ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maken overeenkomstig af-deling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat ter inzage ligt:
• het ontwerp ‘Crisis- en Herstelwet (Chw) bestemmingsplan ‘t Veen’
• de ontwerp beleidsregel ‘Afwegingskader initiatieven ’t Veen: De Veencirculator’.

Chw bestemmingsplan ‘t Veen

Het ‘Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan ’t Veen’ en de beleidsregel ‘Afwegingskader initiatieven ’t Veen: De Veencirculator’ maken het mogelijk om ’t Veen stap voor stap te transformeren naar een gemengd woongebied. Dit voornemen heeft de gemeente vanaf de Structuurvisie Hattem 2025 uit 2008. Dit bestuurlijke besluit in de vorm van een structuurvisie is een doorvertaling van het masterplan dat in 2007 is opgeleverd. Hierbij is altijd gesproken over een gebied met minder bedrijven en meer woningen. Woningen in combinatie met lichte bedrijfsactiviteiten, dienstverlening, educatie en recreatie. Deze visie is nader uitgewerkt en bekrachtigd in alle gemeentelijk beleid tot en met de Omgevingsvisie Hattem 2040 uit 2022. De transformatie van ’t Veen naar een gemengd woongebied is strijdig met de geldende bestemmingsplannen en de geldende beheersverordening. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig. Gekozen is voor een Chw bestemmingsplan, dat experimenteerruimte biedt op de onderdelen verbrede reikwijdte, milieuregels, kostenverhaal en planschade, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet. Voor enkele ontwikkelingen in ’t Veen gelden al onherroepelijke bestemmingsplannen: ’t Veen Noord, Consmema-terrein en de Lidl. Voor de transformatie van de rest van het gebied biedt het Chw bestemmingsplan ’t Veen de kaders. Daarnaast wordt het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbinding in ’t Veen met dit Chw bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 

Afwegingskader 

In het Chw bestemmingsplan ’t Veen wordt voor nieuwe ontwikkelingen verwezen naar de Beleidsregel ‘Afwegingskader initiatieven ’t Veen: De Veencirculator’ als toetsingskader. Deze beleidsregel, die geen deel uitmaakt van het Chw bestemmingsplan, bevat een beoordelingskader voor ontwikkelingen in de drie deelgebieden van ‘t Veen: Tuindorpmilieu, Dijkmilieu en Bosmilieu. Daarnaast voorziet de beleidsregel in een regeling voor welstand, waarvan de uitwerking is opgenomen in het Afwegingskader. Voor het plangebied zal bij de vaststelling van het Chw bestemmingsplan de huidige welstandsnota komen te vervallen. 

Tegen het vaststellen van een beleidsregel staat geen beroep open. Het is wel mogelijk om te reageren op de ontwerp beleidsregel. De gemeenteraad zal de ingekomen zienswijzen meewegen bij haar uiteindelijke besluitvorming. 

Inzagetermijn 

De stukken liggen zes weken ter inzage. Vanaf donderdag 18 mei 2023 tot en met woensdag 28 juni 2023. Wij adviseren je de stukken online te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp Chw bestemmingsplan ’t Veen is hier digitaal te raadplegen via identificatienummer NL.IMRO.0244.bpChwVeen-0002 en via de gemeentelijke website. Het ontwerp Afwegingskader is enkel te raadplegen via de gemeentelijke website.

Voor het inzien van de stukken in het stadhuis kun je een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16. 

Reageren

Tijdense de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze over het ontwerp Chw bestemmingsplan ’t Veen en de ontwerp beleidsregel ‘Afwegingskader initiatieven ’t Veen: De Veencirculator’ indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van: ontwerp- Chw bestemmingsplan ‘t Veen (zaaknummer 2989). Voor een mondelinge zienswijze kun je een afspraak maken via mevrouw E. ten Hove, via (038) 443 16 16.