Meer ideeën voor nieuwe bestemming d’Olde Skoele welkom

De gemeente Hattem ontvangt van inwoners en ondernemers graag meer ideeën voor een nieuwe bestemming voor d’Olde Skoele. Eind 2018/ begin 2019 vroeg de gemeente ook al naar ideeën voor het monumentale pand aan de Zuiderzeestraatweg. Op basis daarvan kwamen verschillende plannen binnen, maar er is nog geen keuze voor een plan gemaakt.

Een belangrijk criterium voor de nieuwe bestemming is draagvlak bij de omwonenden van het pand. In het voorjaar van 2019 zijn twee ingediende plannen door de omwonenden beoordeeld, maar voor deze plannen was nog niet voldoende steun. Daarom stelt wethouder Auke Schipper zich graag open voor meer ideeën: ‘Door gebrek aan draagvlak in de buurt hebben we nog geen keuze voor een nieuwe bestemming kunnen maken. De plannen die nu beoordeeld zijn door ons en de buurtbewoners richten zich deels op bewoning van d’ Olde Skoele. Bij de beoordeling bleek dat het voor de buurtbewoners niet duidelijk was dat ook wonen een mogelijke, nieuwe bestemming is. Uiteraard moet bewoning van het pand dan wel gecombineerd worden met een meerwaarde voor Hattem, zoals vermeld in de criteria. Ik hoop dat we door het opnieuw openstellen voor ideeën plannen krijgen die we samen met bewoners kunnen beoordelen, op basis van dezelfde verwachtingen.’

Ingediende plannen worden op drie criteria beoordeeld: meerwaarde voor Hattem, draagvlak in de omgeving en financiële haalbaarheid.

Meerwaarde voor Hattem
Het zou mooi zijn als de nieuwe functie van d’Olde Skoele een voorziening voor inwoners van Hattem betreft. Daarnaast is het gebouw een beeldbepalend gemeentelijke monument. Restauratie van een gemeentelijk monument leidt tot een meerwaarde voor Hattem. Gebruik van en aanpassingen aan het gebouw moeten aansluiten bij de monumentenstatus. We vinden het belangrijk dat het gebouw weer in oude glorie hersteld wordt. Voor subsidiemogelijkheden kunt u informatie opvragen via bwt@hattem.nl.

Draagvlak in de omgeving
Dit gaan we meten door de voorkeur van omwonenden te peilen waarbij het plan met de meeste voorkeursstemmen op dit punt de voorkeur krijgt. Daarbij vinden we het van belang dat omwonenden geen overlast mogen ervaren door de nieuwe functie van het gebouw.

Financiële haalbaarheid
We verwachten bij ieder plan een marktconform bod. Daarbij is een zo positief mogelijke verkoopopbrengst uiteraard van belang. Naast de bieding, bekijken we ook het realiteitsgehalte van de exploitatieopzet. Komen er feitelijk middelen beschikbaar om het gebouw te restaureren en vervolgens te exploiteren?

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • op basis van de drie criteria wordt het meest kansrijke initiatief gekozen. Mocht dit initiatief uiteindelijk toch niet resulteren in verkoop van het pand, dan gaan we verder met het initiatief dat als tweede is geëindigd, daarna eventueel met de derde etc;
  • de gemeente verkoopt het pand, waarbij de volgende bepalingen in acht worden genomen:
    • de kosten voor een eventuele bestemmingsplanwijziging/omgevingsvergunning of andere eventueel benodigde vergunningen e.d. zijn voor rekening van de koper; er dient op het definitieve plan een positief advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te worden afgegeven. Dit zal een voorwaarde voor verkoop van het pand zijn;
    • er wordt gekocht en geleverd onder de ontbindende voorwaarde dat de renovatie binnen drie jaar volledig is uitgevoerd conform de aanbieding en het pand conform de aanbieding in gebruik is genomen;
    • er wordt bij de levering een kwalitatieve verplichting gevestigd dat het verkochte gedurende 5 jaar niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt dan het in de aanbieding beschreven doel;
    • er wordt verkocht en geleverd met een recht van eerste koop voor de gemeente zelf, op basis van de waarde in het economisch verkeer, en met de bepaling dat eventuele door de gemeente verstrekte subsidies in aftrek worden gebracht van de door de gemeente te betalen koopprijs.

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 30 juni hun plan mailen aan gemeente@hattem.nl. Bij vragen kan men contact opnemen met Lenie Oldemaat op tel. (038) 443 16 16 of via lenieoldemaat@hattem.nl.

Sinds de jaren ’70 heeft d’ Olde Skoele vooral bekendheid gekregen als podium en oefenruimte voor muziek en diverse groepen. In 1985 is het pand in eigendom overgedragen aan de Stichting D’ Olde Skoele die er een breed aanbod aan activiteiten voor de jeugd organiseerde. Het pand heeft de status van gemeentelijk monument en kwam in 2018 terug in eigendom van de gemeente Hattem.