Right to Challenge

De gemeente Hattem introduceert het Right to Challenge; een nieuwe vorm van zeggenschap.

Dat betekent dat een groep inwoners, bedrijven of bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie, vereniging of fonds, het recht krijgt een publieke taak uit te voeren als zij aannemelijk kunnen maken dat ze het beter kunnen dan de gemeente. De gemeente verplicht zich om het alternatief eerlijk te beoordelen en de dienst dus eventueel over te dragen. Right to Challenge is een nieuwe vorm van zeggenschap.

Waarom meedoen?

 • Deelname aan het Right to Challenge biedt de initiatiefnemer kans om zelf meer invloed en betrokkenheid te hebben in hoe taken worden uitgevoerd;
 • Het geeft ruimte aan innovatie, nieuwe ideeën die maatschappelijke meerwaarde hebben;
 • Het geeft de mogelijkheid aan bewoners om zelf de kwaliteit van de maatschappelijke taken in te vullen (en dus aanspraak op budgetten te kunnen maken);
 • Er ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld professionals met bewoners en/of bewoners onderling (en deze laatste geeft meer sociale samenhang);
 • Het uitbesteden van taken die efficiënter en beter worden uitgevoerd kan leiden tot het nodig hebben van minder middelen;
 • Door gebruik van het Right to Challenge kan de gemeente peilen of het huidige dienstenaanbod voldoende aansluit bij de lokale behoeften.

Wie kunnen een challenge indienen?

Right to Challenge is voor (georganiseerde) inwoners, zzp’ers, maatschappelijk ondernemers of samenwerkingsverbanden die met elkaar;

 • zien dat een voorziening beter, slimmer en/of goedkoper uitgevoerd kan worden;
 • de eigen talenten willen inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid in de stad;
 • geloven dat het samenbrengen van de kennis en expertise van bewoners met de ervaring en kennis van de gemeente betere resultaten oplevert;
 • deel willen uitmaken van de vernieuwing en het spannend vinden om te experimenteren.

Waar moet een challenge aan voldoen?

 • De uitdaging levert een bijdrage aan de leefbaarheid van Hattem;
 • Het initiatief komt uit de gemeenschap en de initiatiefnemer(s) dagen de gemeente uit om een zelfgekozen maatschappelijke taak of dienst over te nemen;
 • Het initiatief wordt gedragen door meerdere inwoners;
 • De initiatiefnemers zijn geworteld in de buurt/wijk van het gebied;
 • We spreken van een ‘challenge’ als het gaat om het overnemen van een substantiële overheidsvoorziening of gemeentelijke taak. Het aanbod moet beter zijn dan bestaand aanbod en is duurzaam en exploitabel;
 • Taken die exclusief zijn voorbehouden aan de overheid, zoals bijvoorbeeld strafvervolging of het werk van de hulpdiensten komen niet in aanmerking;
 • Regulier marktinitiatief valt niet onder het Right to Challenge. (Deze marktpartijen doen al mee aan huidige aanbesteding- en inkooptrajecten.)
 • Op basis van de kennis en ervaring van de betrokken initiatiefnemers is aannemelijk dat zij de prestatie kunnen leveren;
 • Het initiatief schaadt geen andere bewoners;
 • De initiatiefnemers beschikken over een rechtsvorm;
 • De kosten voor de uitvoering zijn niet hoger dan de huidige kosten.

Bekijk de video op www.open-overheid.nl voor voorbeelden van een challenge.

Hoe dient u een challenge in?

U kunt uw uitdaging aan de gemeente sturen via samen@hattem.nl. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden en eventuele vervolgstappen.

Als u een plan indient, zal de gemeente u uitnodigen het plan te presenteren aan een brede commissie bestaande uit inwoners, ervaringsdeskundigen en ambtenaren. Deze commissie brengt een advies uit aan het college van B&W.

In het plan vermeldt u in ieder geval met welke middelen u een dienst of taak wilt overnemen en wat de kosten daarvan zijn. Verder is het van belang dat u duidelijk de sociaal/maatschappelijke meerwaarde benoemt. Wat is de meerwaarde als inwoners deze taak oppakken?

Heeft u vragen?

Neem contact op met de gemeente via samen@hattem.nl.