Milieubeleid

De Wet milieubeheer is de basis van het milieubeleid van de gemeente Hattem. De algemene zorgplicht en andere verplichtingen staan hierin.

De wettelijke verplichtingen van de gemeente bestaan voornamelijk uit vergunningverlening en –handhaving. Ook het opstellen van een milieuprogramma en –verslag horen bij de verplichtingen. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente de milieuaspecten meeneemt in de ruimtelijke planvoering. Hattem zet zich ook in voor milieueducatie en -voorlichting. Hoe de gemeente invulling geeft aan deze taak staat in het milieujaarverslag en het milieuprogramma.

Klimaatbeleid

Hattem streeft naar een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Dat komt overeen met de nationale en regionale beleidsdoelstellingen. De gemeente speelt  in de uitvoering vooral ook in op lokale initiatieven, kansen en ontwikkelingen. Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van de uitvoering van dit beleid. In de klimaatnotitie leest u hier meer over.

Klimaatnotitie Hattem 2018 - 2021 (pdf 950 kb)

Bodemfunctiekaart

In 2013 stelde het college de bodemfunctiekaart van Hattem vast. De vaststelling van deze bodemfunctiekaart is wettelijk verplicht en komt voort uit het 'besluit bodemkwaliteit'.