Vooroverleg omgevingsvergunning

Wanneer je een (bouw)plan hebt, wil je misschien eerst weten wat de mogelijkheden zijn. Je kunt dan een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen. Dit gaat vooraf aan de definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning

Wij bekijken of het plan past binnen het bestemmingsplan. En zo niet, of er kan worden afgeweken van het bestemmingplan. Ook kunnen wij het plan voorleggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De Commissie toetst het plan aan redelijke eisen van welstand.

Voordelen vooroverleg

 • De indieningsvereisten blijven beperkt tot een uitgewerkt schetsontwerp.
 • Je krijgt een schriftelijke reactie over de kans van slagen van het plan.
 • De aanvraag omgevingsvergunning kan meestal sneller worden afgehandeld.
 • Je voorkomt een weigering van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Kosten

Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden. De kosten kun je vinden in onze legesverordening (hoofdstuk 2). Als je een omgevingsvergunning aanvraagt, worden de kosten voor het vooroverleg in mindering gebracht op de kosten voor je definitieve aanvraag. Je kunt het vooroverleg op ieder gewenst moment stoppen. Let op: bij het stopzetten van het vooroverleg worden er wel kosten in rekening gebracht.

Aanvraag

Je kunt een vooroverleg aanvragen via het Omgevingsloket. Volg daar de instructies. Vermeld op het aanvraagformulier dat het om een vooroverleg gaat. In plaats van de oranje gekleurde knop 'Indienen' kies je uit de taakbalk bovenaan voor 'Contact met bevoegd gezag'. In het uitklapmenu dat nu zichtbaar wordt, kies je voor de optie 'Aanvraag/melding openstellen'.

Direct naar Omgevingsloket online

Bijlagen

Je aanvraag moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

 • Volledig ingevuld formulier (Omgevingsloket).
 • Beschrijving en tekeningen/plattegronden van de bestaande situatie.
 • Tekeningen/plattegronden van de gewenste situatie, voorzien van maatvoering. Hierop staat (wanneer van toepassing):
  • het perceel;
  • de bebouwde oppervlakte;
  • de gevels;
  • de wijze waarop het terrein wordt ontsloten;
  • eventuele parkeerplaatsen;
  • de aangrenzende terreinen met de daarop voorkomende bebouwing;
  • het gewenste gebruik van het terrein waarop het gebouw staat of komt te staan.
 • Schriftelijke toelichting met motivatie voor het plan.