Aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan

Wanneer je aanvraag niet voldoet aan het bestemmingsplan, zijn er drie manieren waarop je plan toch mogelijk gemaakt kan worden.

Wanneer je aanvraag niet voldoet aan het bestemmingsplan, zijn er drie manieren waarop je plan toch mogelijk gemaakt kan worden.

Een bestemmingsplan wijzigen

Normaalgesproken kan alleen de gemeenteraad een bestemmingsplan kan veranderen. Dit noemen we ‘herzien’. Omdat de raad beperkt bijeenkomt, duurt deze procedure lang. Soms is het mogelijk dat in plaats van de gemeenteraad het college een bestemmingsplan wijzigt, zonder de raad daarbij te betrekken. Dat is dus sneller. In het bestemmingsplan staat of dit kan, en zo ja, onder welke voorwaarden.

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. De procedure van uw aanvraag hangt daarom af van het moment dat het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage ligt.

Ligt je ontwerp-wijzigingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage?

Dan geldt de huidige procedure uit de Wet ruimtelijke ordening. Je volgt ook de huidige procedure wanneer de procedure nog doorloopt tot ná 1 juli 2023. Je aanvraag wordt dan nog afgerond volgens de Wet ruimtelijke ordening.

Ligt je ontwerp-wijzigingsplan niet voor 1 januari 2024 ter inzage?

Dan geldt de nieuwe procedure. Je aanvraag wordt afgerond volgens de nieuwe Omgevingswet. Om dit mogelijk te maken, zijn er twee keuzes:

  • Het omgevingsplan laten wijzigen; of
  • Een omgevingsvergunning aanvragen voor een (binnenplanse) omgevingsplanactiviteit.

Vragen?

Heb je vragen of wil je overleggen wat in jouw geval de beste route is? Neem dan contact op met de gemeente via tel. (038) 443 16 16.

Een bestemmingsplan herzien

Je aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan en er is geen wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen? Is werken met een omgevingsvergunning ook niet wenselijk of mogelijk? Dan volg je de procedure voor een herziening van het bestemmingsplan. Je levert hiervoor in overleg met de gemeente een ontwerpbestemmingsplan aan.

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. De gevolgde procedure hangt daarom af van het moment dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt.

Ligt je ontwerpbestemmingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage?

Dan geldt voor je aanvraag de huidige procedure volgens de Wet ruimtelijke ordening. Dit is ook het geval als je ontwerpbestemmingsplan op 1 januari 2024 nog ter inzage ligt. Je aanvraag wordt dan afgerond volgens de huidige wet, de Wet ruimtelijke ordening.

Ligt je ontwerpbestemmingsplan niet voor 1 januari 2024 ter inzage?

Dan geldt de nieuwe procedure van de Omgevingswet. Je ontwerpbestemmingsplan wordt dan behandeld als een omgevingsplan. De procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan is vergelijkbaar met het proces van een ontwerpbestemmingsplan.

Je levert een omgevingsplan aan dat voldoet aan de eisen uit de Omgevingswet. Lees meer over de eisen van het Omgevingsplan. In dit plan moeten ook alle ruimtelijke regels zijn opgenomen. Deze regels staan nu ook in een bestemmingsplan.

De regels uit de lokale verordeningen en de regels uit de Bruidsschat (een aantal regels die vanuit het Rijk verhuizen naar de gemeente) hoeven niet opgenomen te worden. Dit is een taak van de gemeente. Alle bestemmingsplannen worden door ons omgezet naar een volwaardig omgevingsplan.

Vragen?

Heb je vragen of wil je overleggen wat in jouw geval de beste route is? Neem dan contact op met de gemeente via tel. (038) 443 16 16.

Buitenplanse omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning geeft je de mogelijkheid om met een concreet uitgewerkt plan af te wijken van een bestemmingsplan. Dit blijft zo als de Omgevingswet er is. Het heet dan een omgevingsvergunning voor een Buitenplanse OmgevingsPlanActiviteit (BOPA).

De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. De procedure die je aanvraag doorloopt, hangt daarom af van het moment dat je de aanvraag indient.

Dient je je aanvraag in voor 1 januari 2024?

Dan volg je de huidige procedure. De aanvraag wordt afgerond volgens de huidige wet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Je aanvraag bestaat uit alle benodigde (technische) tekeningen, berekeningen en een ruimtelijke onderbouwing. De onderzoeken die hierbij horen, stuur je ook mee. Een bouwkundig tekenaar of architect kan je hierbij helpen.

Kruimelgevallenregeling

Past het project in de kruimelgevallenregeling? Lees dan artikel 4, bijlage II van het besluit omgevingsrecht. Dan geldt een normale, reguliere, vergunningprocedure met een beslistermijn van 8 weken. Valt u niet onder deze regeling? Dan volgt de aanvraag de uitgebreide procedure met een beslistermijn van 6 maanden.

Dient je je aanvraag in vanaf 1 januari 2024?

Dan volg je de nieuwe regels volgens de Omgevingswet. Dezelfde procedures blijven bestaan: regulier en uitgebreid. Maar voor veel meer plannen geldt dan de normale procedure met een beslistermijn van 8 weken. Wel kan de gemeente bij projecten die veel impact hebben op de omgeving de uitgebreide procedure verplichten. Bij een uitgebreide procedure wordt eerst een concept van de plannen ter inzage gelegd. Omwonenden kunnen daarop reageren. Of dit nodig is, wordt per project bekeken.

Een aanvraag bestaat uit de tekeningen en berekeningen die ook nu nodig zijn bij een vergunningaanvraag, inclusief een ruimtelijke onderbouwing. De onderzoeken die hierbij horen, stuur je ook mee.

Vragen?

Heb je vragen of wil je overleggen wat in jouw geval de beste route is? Neem dan contact op met de gemeente via tel. (038) 443 16 16.