Uitstel van begraven of cremeren

Uitstel van begraven of cremeren is een toestemming van de burgemeester om de begrafenis of crematie uit te stellen tot na de zesde dag na het overlijden.

Begraving of cremeren gebeurt niet eerder dan 36 uur na het overlijden en uiterlijk de zesde dag na het overlijden. De burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt, heeft de bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden een andere termijn te stellen, bijvoorbeeld als een nabestaande niet op tijd aanwezig kan zijn in verband met verblijf in het buitenland.

Aanvraag

U kunt een aanvraag indienen bij de burgemeester, postbus 93, 8050 AB Hattem. Na het indienen van de aanvraag beslist de burgemeester over de aanvraag. Als verzocht wordt om het lijk binnen 36 uur na overlijden te begraven/cremeren, dan overlegt de burgemeester met de Officier van Justitie. Een verklaring van de arts is nodig om vast te stellen dat het uitstellen van de begrafenis of crematie geen bezwaren met zich meebrengt.

Afspraak maken

Aanpak

Als de overledene of de achtergebleven partner niet in de gemeente van overlijden woont, wordt er een bericht van dit overlijden gestuurd naar de (laatste) woonplaats.