Subsidiëring

De gemeente kan financieel bijdragen aan vrijwilligers- en professionele organisaties voor de uitvoering van haar beleid. In de 'Algemene subsidieverordening gemeente Hattem 2014' zijn nadere regels gesteld ten aanzien van de procedurele aspecten. Voor wat betreft de inhoudelijke kaders voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies stelt het college jaarlijks de subsidieregeling vast. In deze subsidieregeling worden de activiteiten benoemd die in aanmerking komen voor subsidie. De organisaties die subsidie willen aanvragen kunnen in de periode van 1 april tot 1 juni een aanvraagformulier indienen.

Let op: voor 2019 kunt u alleen nog incidentele subsidieaanvragen indienen op basis van de voorwaarden in de subsidieregeling 2019. Voor het indienen van een subsidie voor 2020 kunt u tot uiterlijk 1 juni 2019 een aanvraag doen via het e-formulier. De voorwaarden staan beschreven in de subsidieregeling 2020.

 

Algemene subsidieverordening gemeente Hattem 2014
Subsidieregeling gemeente Hattem

Voorwaarden

  • Aanvragen kunnen in de periode tussen 1 april en 1 juni, in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, worden ingediend.
  • In de subsidieregeling is opgenomen welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen, welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie, welke subsidieplafonds en voorwaarden van toepassing zijn en welk aanvraagformulier gebruikt dient te worden.
  • Aanvragen voor activiteiten en budgetsubsidies dienen vergezeld te worden van een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) en een begroting.
  • Een subsidiebeschikking waarin het besluit over de subsidieaanvraag officieel bekend wordt gemaakt wordt voor 31 december verzonden.

Aanvraag

U kunt online subsidie aanvragen door gebruik te maken van onderstaand formulier. Met dit forrmulier kunt u budgetsubsidie, activiteitensubsidie, sportsubsidie, waarderingssubsidie, subsidie muziekonderwijs of subsidie voorschoolse voorzieningen aanvragen.

Subsidie aanvragen (via DigiD)

Termijn

  • De gemeente toetst de subsidieaanvraag op volledigheid. Is deze niet volledig dan wordt de aanvrager om aanvulling van de gegevens gevraagd.
  • De aanvraag wordt voorzien van een ambtelijk advies en ter besluitvorming voorgelegd aan het college.
  • Bij een positieve beslissing wordt het subsidiebedrag opgenomen in de ontwerpbegroting van de gemeente en het subsidieprogramma.
  • Bij het aanvragen van een incidentele subsidie dient rekening te worden gehouden met een beslistermijn van maximaal 13 weken.