Leerplicht

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind, daarom heeft de overheid de Leerplichtwet ingesteld.

Deze wet bepaalt dat ieder kind vanaf 5 tot 16 jaar volledig leerplichtig is en naar school moet. Daarna volgt de kwalificatieplicht. Dat betekent dat jongeren tot hun 18e naar school moeten, tenzij ze minimaal een mbo-2 of havo-diploma hebben. Verlof kan onder bepaalde omstandigheden worden aangevraagd.

Verlof onder gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

  • sterfgevallen in de naaste familie
  • religieuze gebeurtenissen
  • ernstige ziekte van de ouders
  • jubilea van familie tot en met de 3e graad

Als u een aanvraag doet voor verlof tot 10 schooldagen, kunt u dit indienen bij de schooldirectie. Als u een aanvraag wilt doen voor verlof van meer dan 10 schooldagen, dan dient u deze aanvraag in bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De toestemming kan in dringende omstandigheden ook achteraf worden verleend.

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als uw kind niet tijdens één van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het beroep van (één van) de ouders. Meer informatie: bijzonder verlof van school.

Luxe verzuim

Luxe verzuim speelt wanneer ouders zonder toestemming of goede reden hun kinderen buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie. De gemeente en scholen hebben daarbij gezamenlijk de taak om luxe verzuim te voorkomen. Op het moment dat er sprake is van luxe verzuim is de schooldirecteur volgens de Leerplichtwet verplicht dit bij de gemeente te melden.

Vrijstelling leerplicht

De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. Meer informatie: vrijstelling leerplicht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

Uitgelicht