Beleid werk en inkomen

Iedere gemeente heeft haar eigen beleid op het gebied van werk en inkomen. De gemeente Hattem heeft haar beleid vastgelegd in verordeningen en beleidsplannen.

Verordeningen

Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 *
Re-integratieverordening Participatiewet 2017
Verordening individuele inkomenstoeslag 2015
Verordening individuele studietoeslag 2015
Verordening loonkostensubsidie 2015
Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015
Instellingsbesluit cliëntenraad Wet sociale werkvoorziening

* IOAW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, IOAZ staat voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Beleid

Het beleid van de gemeente Hattem is verder uitgewerkt in onderstaand document:
Beleidsregels Werk en inkomen 2017

Bekijk alle beleidsplannen over werk en inkomen

Uitgelicht