Bestemmingsplan Geldersedijk 27 - Publicatie

Het college van Hattem maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Geldersedijk 27 met de daarbij behorende stukken met ingang van 29 december 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan maakt de herbouw van een woning mogelijk op het perceel Geldersedijk 27. De nieuw te bouwen woning past niet volledig binnen het geldende bestemmingsplan Binnenstad.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt met de heer J.G. Immerzeel (038-443 16 16) of bij diens afwezigheid met één van de andere medewerkers van de eenheid Ontwikkeling en Advies.

Het ontwerp bestemmingsplan (met de daarbij behorende stukken) ligt vanaf 29 december 2010 voor een ieder ter inzage in het stadhuis bij de balie van cluster Vergunningverlening en Handhaving. De balie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur en op woensdagen tevens van 13.30 uur tot 17.00 uur.