Lidl, Populierenlaan 10-14d - Publicatie

Burgemeester en wethouders van Hattem verlenen inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan Lidl, Populierenlaan 10-14d, Hattem. Het bestemmingplan betreft de vestiging van een supermarkt (Lidl) op de locatie Populierenlaan 10-14d te Hattem. De vestiging is een onderdeel van de gehele transformatie van het bedrijventerrein Het Veen naar een toekomstige woongebied met de daarbij bijbehorende voorzieningen.  

Omdat het geen nieuw initiatief betreft en er al meerdere malen over het voornemen is gecommuniceerd wordt een verkorte inspraakperiode opengesteld. Het bestemmingsplan inclusief de aanvraag omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 20 juni 2019 tot en met vrijdag 28 juni 2019 voor een ieder ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, een reactie over het bestemmingsplan en de aanvraag  omgevingsvergunning naar voren brengen.

Schriftelijk dient dat te geschieden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt met de heer M.V. ter Braak van de eenheid Ontwikkeling & Advies (038-4431616), of bij diens afwezigheid met één van de andere medewerkers van de eenheid.

Het bestemmingsplan en de concept omgevingsvergunning kunt u op afspraak inzien op het stadhuis. Hat maken van een afspraak kan via de website (www.hattem.nl/afspraak) of telefonisch (038) 443 16 16. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen.

Op woensdag 26 juni 2019 wordt er van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond georganiseerd in het stadhuis. De avond is voor een ieder toegankelijk en er is gelegenheid om aan deskundigen vragen te stellen. Natuurlijk kunt u tijdens deze avond een schriftelijk of mondelinge inspraakreactie indienen.