Uitwerkingsplan bestemmingsplan Assenrade 1 - Publicatie

Het college maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij het uitwerkingsplan Assenrade 1 op 5 oktober 2010 heeft vastgesteld. Het plan is ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan gewijzigd vastgesteld. Het betreft wijzigingen in de toelichting, de regels en plankaart. De wijzigingen zijn weergegeven in de zienswijzennota.

Het plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Assenrade. De ontwikkeling van Assenrade tot woongebied is vastgelegd in het bestemmingsplan Assenrade. Het uitwerkingsplan behelst de uitwerking van de eerste fase van de woonwijk inclusief een deel van de groenzone bij de entree van de wijk. De eerste fase ligt in de westzijde van het plangebied aansluitend aan de wijk Gaperslanden. Het plan voorziet o.a. in de bestemmingen wonen, tuin, verkeer en groen.

Het vastgestelde uitwerkingsplan, de zienswijzennota en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 7 oktober 2010 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op het stadhuis bij de balie van cluster Vergunningverlening en Handhaving. De balie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 12.30 uur en op woensdagen tevens van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij het college naar voren is gebracht, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tegen de gewijzigde onderdelen van het plan kan een ieder beroep instellen. Als u beroep instelt kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling.

Het vaststellingsbesluit van het uitwerkingsplan treed in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.