Evenementenvergunning of -melding

Het is verboden zonder vergunning een evenement te organiseren, tenzij in de Algemene plaatselijke verordening (APV) is bepaald dat voor het evenement geen vergunning nodig is.

Melding, vergunning of niets nodig?

Voor het organiseren van een evenement is meestal een vergunning nodig of moet u een melding indienen. In een aantal situaties is een evenement zowel vergunning- als meldingsvrij. Dit is geregeld in de APV. Onder een evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Hierop zijn een paar specifieke uitzonderingen zoals de meeste bioscoopvoorstellingen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Melding evenement

Voor een evenement waarbij minder dan 200 personen betrokken zijn, bestaat de mogelijkheid om, onder voorwaarden, te volstaan met een melding. Voldoet het evenement niet aan onderstaande voorwaarden? Dan heeft u een vergunning nodig. Een vergunning vraagt u minimaal 12 weken voor het evenement plaatsvindt aan.

Voorwaarden melding evenement

 • Het aantal aanwezigen is niet meer dan 200 personen.
 • Het evenement vindt plaats tussen 07.00 uur en 24.00 uur.
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten (er wordt geen doorgaande weg afgesloten).
 • Er wordt geen geluid ten gehore gebracht voor 09.00 en na 23.00 uur.
 • Er worden geen objecten geplaatst waar 50 personen of meer gelijktijdig in verblijven.
 • Er is een organisator.
 • De organisator moet binnen 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement melding gedaan hebben bij de gemeente.

Niets nodig

Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden voor een meldingsplichtig evenement en het evenement vindt niet plaats op de openbare weg (inclusief parkeerplaatsen), dan is het evenement zowel vergunning- als meldingsvrij.

Voorwaarden

Naast de evenementenvergunning of –melding kunnen ook andere toestemmingen nodig zijn. Daarbij kunt u denken aan de volgende situaties:

 • Het evenement wordt gehouden in een tent, open lucht of bestaand gebouw, maar die plaats wordt normaal niet voor een dergelijke evenement gebruikt. Als het evenement in een tent plaatsvindt, is ook een tijdelijke gebruiksvergunning brandveilig gebruik vereist. Wanneer het een gebouw betreft moet hiervoor ook een melding worden ingediend op grond van het Bouwbesluit.
 • Op het evenemententerrein vindt verstrekking van alcoholische dranken plaats, buiten de normale horecabedrijven. Hiervoor is ook een ontheffing artikel 35 lid 1 van de Drank- en Horecawet vereist.
 • Op het evenemententerrein wordt een toiletwagen geplaatst. Hiervoor is een lozingsontheffing afvalwater vereist.
 • Wanneer voor het evenement verkeersregelaars worden ingezet, moeten deze worden aangesteld. Hiervoor is het nodig dat de online instructie evenementenverkeersregelaar wordt gevolgd via www.verkeersregelaarsexamen.nl.

Aanvraag

U kunt een evenementenvergunning online aanvragen of een evenementenmelding online doorgeven door gebruik te maken van onderstaande formulieren.

Evenementenmelding doorgeven met DigiD

Evenementenvergunning aanvragen met DigiD

U kunt ook de pdf-versie van het formulier invullen, ondertekenen en opsturen naar: Gemeente Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

Evenementenmelding doorgeven (pdf 34 kb)
Evenementenvergunning aanvragen (pdf 97 kb)

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Aanpak

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning moeten de volgende aanvullende gegevens worden toegevoegd:

 • Wanneer er een tent wordt geplaatst, moet u van iedere tent een indelingstekening bijvoegen met daarop aangegeven: de (nood)uitgangen (inclusief de afmetingen), de locaties van de blusmiddelen en de objecten die in de tent staan (tafels, stoelen, bar, podia, etcetera).
 • Plaatst u objecten zoals een podium, hekken of marktkramen? Dan moet u een situatietekening van het evenemententerrein waarop alle objecten zijn ingetekend met maatvoering bijvoegen (schaal minimaal 1:100).
 • Bij grootschalige evenementen moet u ook een veiligheidsplan inleveren. De gemeente beoordeelt of dit van u wordt verwacht.

Stappen en doorlooptijd

 • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
 • Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 • De doorlooptijd voor een evenementenvergunning is 8 weken. Bij grotere evenementen kan het langer duren. De termijn kan maximaal met 8 weken worden verlengd.

Bezwaar en beroep

De gemeente kan de vergunning weigeren om de openbare veiligheid te beschermen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen zes weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.