Incidentele festiviteit

Een kennisgeving van een incidentele festiviteit kan ontheffing bieden voor de geldende geluidsnormen. Voor de viering van bepaalde festiviteiten biedt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) een vorm van ontheffing. Er wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde collectieve- en incidentele festiviteiten.

Collectieve festiviteiten in Hattem zijn: Koningsdag, de Langste Dag en de jaarwisseling. Een incidentele festiviteit kent een meer individueel en inrichting gebonden karakter. U kunt hierbij denken aan concerten of feesten. Voor deze festiviteiten kan de gemeente een uitzondering maken op de regels voor het maximale geluidsniveau. In de gemeente Hattem is momenteel bepaald dat er op maximaal 4 dagen (door een inrichting die valt onder het Activiteitenbesluit) een kennisgeving incidentele festiviteit kan worden ingediend.

Aanvraag

U kunt een kennisgeving incidentele festiviteit online aanvragen door gebruik te maken van onderstaand formulier.

Kennisgeving incidentele festiviteit met DigiD

Liever niet online aanvragen? U kunt een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Procedure

  • Nadat de kennisgeving is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet complete of niet correcte kennisgeving ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
  • Gebeurt dit niet, dan wordt de kennisgeving niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
  • In geval van een goedgekeurde kennisgeving wordt een afschrift van de kennisgeving naar de politie gestuurd. Er wordt ook een publicatie in de huis-aan-huis krant geplaatst.