Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Bosstrook Hattemse Loo”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
29-03-2021
Kaart behorende bij: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Bosstrook Hattemse Loo”

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem, maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op 22 maart 2021 het bestemmingsplan “Bosstrook Hattemse Loo” gewijzigd heeft vastgesteld.

Doel van het plan

Dit bestemmingsplan is opgesteld als een herziening van de geldende bestemmingsplannen voor deze locatie. Door verkoop van grond van de eigenaar van de golfbaan aan de gemeente en aan een viertal particulieren, heeft versnippering van de grond plaatsgevonden. Op de door de gemeente aangekochte grond heeft de gemeente een boskamer gerealiseerd. De door de particulieren aangekochte gronden maken nu deel uit van de tuinen die horen bij de woningen aan de dr. JH Sypkens Smitstraat. Dit nieuwe bestemmingsplan is bedoeld om de door gemeente en particulieren aangekochte gronden adequaat te bestemmen.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen van donderdag 1 april 2021 tot en met woensdag 12 mei 2021 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16 een afspraak hiervoor maken. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.0244.bpBosstrookHattems-0003 en op www.hattem.nl.

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Dit gaat alleen om belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt. Ook belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Awb kunnen beroep instellen.

Daarnaast kunnen de bovengenoemde belanghebbenden binnen de gestelde termijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval schort de werking van het besluit op totdat er op het verzoek is beslist.

Procedure

-