Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ‘Poort van Hattem’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051
Publicatiedatum
07-04-2021
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ‘Poort van Hattem’

-

Beschrijving

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ‘Poort van Hattem’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (wro) bekend dat ter inzage ligt:

1.    Het ontwerpbestemmingsplan ‘Poort van Hattem’, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wro en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (planidentificatienummer NL.IMRO.0244.bpPoortvanHattem-0002);
2.    De ontwerp-omgevingsvergunning Nieuweweg 85 1 t/m 24, overeenkomstig artikel 2.1 lid 1 onder a en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Doel van het plan
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn bedoeld om de realisatie van een appartementen-complex mogelijk te maken op de huidige percelen Nieuweweg 85, 85 a en 85b en Allee 1, 1a en 3. Het appartementencomplex voorziet in 24 huurappartementen. Het gebouw zal bestaan uit 3 bouwlagen en een maximale bouwhoogte hebben van 11 meter op het hoogste punt.

Inzagetermijn
De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 8 april 2021 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 19 mei 2021). Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of via telefoonnummer (038) 443 16 16. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.0244.bpPoortvanHattem-0002 en op de gemeentelijke website www.hattem.nl.

Reageren
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning indienen bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Maak daarbij zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze is gericht (bestemmingsplan of omgevingsvergunning). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mw. U. Linthorst of mw. M. Scholten via (038) 443 16 16.

Coördinatie van besluiten
De raad van de gemeente Hattem heeft op 25 mei 2020 een zgn. coördinatiebesluit ex. artikel 3.30 Wro genomen. Hierdoor worden de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gelijktijdig en in één (beroeps)procedure behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.
 

Procedure

-