Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ‘Kerkstraat 27-29-31, Hattem’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 8051GK 27
  • 8051GK 29
  • 8051GK 31
Publicatiedatum
14-04-2021
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning ‘Kerkstraat 27-29-31, Hattem’

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (wro) bekend dat ter inzage ligt:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkstraat 27-29-31, Hattem’, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wro en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (planidentificatienummer NL.IMRO.0244.Kerkstraat27,Hattem-0002);
  2. De ontwerp-omgevingsvergunning ‘Kerkstraat 27-29-31, Hattem’, overeenkomst artikel 2.1 lid 1 onder a en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Doel van het plan
Het ontwerpbestemmingsplan is bedoeld om de realisatie van vier woningen en vijf appartementen te realiseren achter de panden aan de huidige percelen aan de Kerkstraat 27, 29 en 31, naast de 3e Walsteeg, te Hattem.

Inzagetermijn
De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 15 april 2021 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 26 mei 2021). Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of via telefoonnummer (038) 443 16 16. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.0244.Kerkstraat27-0002 en op de gemeentelijke website www.hattem.nl.

Reageren
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de concept-omgevingsvergunning indienen bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Maak daarbij zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze is gericht (bestemmingsplan of omgevingsvergunning). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mw. U. Linthorst of mw. M. Scholten via (038) 443 16 16.

Coördinatie van besluiten
De raad van de gemeente Hattem heeft op 14 december 2020 een zgn. coördinatiebesluit ex. artikel 3.30 Wro genomen. Hierdoor worden de procedures van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gelijktijdig en in één (beroeps)procedure behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

 

Procedure

-