Ontwerp bestemmingsplan ‘’Hollewand 73A, Hattem”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
03-06-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan ‘’Hollewand 73A, Hattem”

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hollewand 73A, Hattem’ ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan is bedoeld om de nieuwbouw van een tweede grondgebonden woning mogelijk te maken op het perceel dat bekend staat als Hollewand 73 in Hattem. De nieuwe woning komt achter op het perceel en zal Hollewand 73A als adres krijgen.
Het perceel heeft al de bestemming “Wonen”. Het achterste deel van het perceel heeft echter in het vigerende bestemmingsplan geen bouwvlak. Dit nieuwe bestemmingsplan zorgt voor het gewenste bouwvlak en daardoor voor de mogelijkheid om een extra woning te realiseren.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 4 juni 2020 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 15 juli 2020). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.
Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.hattem.nl.

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met U. Linthorst via (038) 443 16 16.

Procedure

-