Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning realisatie appar-tementencomplex hoek Nieuweweg – Allee te Hattem

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
08-06-2020
Kaart behorende bij: Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning realisatie appar-tementencomplex hoek Nieuweweg – Allee te Hattem

-

Beschrijving

De gemeente Hattem maakt bekend dat de Gemeenteraad van de gemeente Hattem op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 25 mei 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wro, toe te passen op het project ‘realisatie appartementencomplex hoek Nieuweweg – Allee te Hattem’.

Voor deze maatregel worden in ieder geval de volgende besluiten gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt; bestemmingsplan op grond van de Wro; vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij het college van de gemeente Hattem de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder bestaat te zijner tijd de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen tegen één of meerdere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten.

Het coördinatiebesluit ligt vanaf 11 juni 2020 voor een ieder ter inzage in het stadhuis. U kunt via deze website of telefonisch (038) 443 16 16 een afspraak maken om het coördinatiebesluit in te zien.

Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Procedure

-