Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeren gemeente Hattem

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
06-07-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeren gemeente Hattem

-

Beschrijving

Vanaf donderdag 9 juli 2020 ligt gedurende 6 weken ter inzage het bij raadsbesluit van 29 juni 2020 vastgestelde bestemmingsplan paraplubestemmingsplan Parkeren gemeente Hattem met identificatiecode NL.IMRO.0244.bpParkeren-0003.

Het paraplubestemmingsplan zorgt voor juridische borging van parkeerregels in nagenoeg alle bestemmingsplannen binnen het grondgebied van de gemeente Hattem. In het paraplubestemmingsplan zijn alle ruimtelijke plannen genoemd die door het bestemmingsplan worden aanpast met de nieuwe regeling. Deze parkeerregel houdt in dat in ‘voldoende parkeergelegenheid’ moet worden voorzien bij het gebruiken van gebouwen en bij nieuwe ontwikkelingen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Wat hieronder wordt verstaan wordt uitgelegd in de op dat moment geldende Nota Parkeernormen.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Tegen het ontwerp van het plan zijn zienswijzen naar voren gebracht en heeft de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kunnen beroep instellen:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Tot en met donderdag 20 augustus 2020 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.hattem.nl. De bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder “bronhouder” Hattem. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook voor een ieder op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Procedure

-