Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘’Hollewand 73A Hattem”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
29-09-2020
Kaart behorende bij: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘’Hollewand 73A Hattem”

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem, maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op 21 september 2020 het be-stemmingsplan “Hollewand 73A Hattem” gewijzigd heeft vastgesteld.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan is bedoeld om de nieuwbouw van één woning mogelijk te maken aan de achterzijde van het perceel Hollewand 73. De nieuw te realiseren woning kijkt daarbij uit op de IJsselstraat en De Hank.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen van donderdag 1 oktober 2020 tot en met woensdag 11 november 2020 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16 een afspraak hiervoor maken. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.hattem.nl.

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Dit gaat alleen om belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt. Ook belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Awb kunnen beroep instellen.

Daarnaast kunnen de bovengenoemde belanghebbenden binnen de gestelde termijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestem-mingsplan is geldig vanaf de dag na het aflopen van de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval is het be-stemmingsplan pas geldig als op dit verzoek is beslist.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval schort de werking van het besluit op totdat er op het verzoek is beslist.

 

Procedure

-