Ontwerp-omgevingsvergunning en VVGB Zonnepark Wielink Hattem

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
12-10-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp-omgevingsvergunning en VVGB Zonnepark Wielink Hattem

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening is ingekomen voor het realiseren van vier zonnevelden rondom de Oostersedijk in Hattem. Het gaat daarbij om de percelen, weergegeven in onderstaande verbeelding.

test
•    Veld 1: In de noordelijke oksel van knooppunt Hattemerbroek (A28-A50) en aan de noordzijde begrenst door de Hanzelijn
•    Veld 2: ten zuidwesten van de Oostersedijk en ten noordwesten van de A28
•    Veld 3: ten noorden van de Hanzelijn, zuidoosten van de A28 en zuidwesten van de Oostersedijk
•    Veld 5: zandwinplas aan de Oostersedijk

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0244201900214.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van het college om ontheffing en vergunning te verlenen van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2007” met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht. De gemeenteraad heeft voor dit project een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking en ontwerp-VVGB met bijbehorende stukken liggen vanaf 15 oktober tot en met 25 november 2020, gedurende een termijn van zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van de omgevingsvergunning wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het voornemen, gedurende de termijn van terinzagelegging naar voren te brengen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak (www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16) worden doorgegeven aan een medewerker van Vergunningverlening & Handhaving.

Procedure

-