Verzoek omgevingsvergunning Achterstraat 33

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
12-10-2020
Kaart behorende bij: Verzoek omgevingsvergunning Achterstraat 33

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten en sloop, voor de verbouwing van winkel naar woning is ingediend. Het betreft het pand aan de Achterstraat 33, kadastraal bekend, sectie E, nummer 1120 gemeente Hattem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0244201900463.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen vanaf 9 oktober 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van de omgevingsvergunning wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het voornemen, gedurende de termijn van terinzagelegging, naar voren te brengen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak (www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16) worden doorgegeven aan een medewerker van Vergunningverlening & Handhaving.

Procedure

-