Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Hilsdijk 21, Hattem”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051KB 21
Publicatiedatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Hilsdijk 21, Hattem”

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op 26 oktober 2020 het bestem-mingsplan “Hilsdijk 21, Hattem” gewijzigd heeft vastgesteld. 

Doel van het plan
Het bestemmingsplan is bedoeld om de woningbouw in de vorm van een zgn. twee-onder-één-kap mogelijk te maken op het perceel Hilsdijk 21.

Inzagetermijn
De betreffende stukken liggen van donderdag 5 november 2020 tot en met woensdag 16 december 2020 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16 een afspraak hiervoor maken. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.hattem.nl.

Procedure

Beroep instellen
Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Dit gaat alleen om belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt. Ook belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, over-eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Awb kunnen beroep instellen.

Daarnaast kunnen de bovengenoemde belanghebbenden binnen de gestelde termijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling be-stuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval schort de werking van het besluit op totdat er op het verzoek is beslist.