Coördinatiebesluit ‘Realisatie appartementencomplex Kerkstraat 27-29-31 te Hattem’

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051GK 27
  • 8051GK 29
  • 8051GK 31
Publicatiedatum
17-12-2020
Kaart behorende bij: Coördinatiebesluit ‘Realisatie appartementencomplex Kerkstraat 27-29-31 te Hattem’

-

Beschrijving

De gemeente Hattem maakt bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 14 december 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wro, toe te passen op de benodigde besluiten voor het project ‘Realisatie appartementen Kerkstraat 27-29-31 te Hattem’.

Het gaat hierbij om de volgende besluiten, indien en voor zover benodigd voor de realisatie van het project:
•    bestemmingsplan op grond van de Wro;
•    omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevings-recht (met inbegrip van eventueel benodigde verklaring van geen bedenkingen);
•    vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen op grond van de Wet natuurbescher-ming;
•    vergunningen op grond van Wet milieubeheer;
•    vergunningen op grond van de Waterwet;
•    de besluiten op grond van een bepaling in een verordening van een waterschap met betrekking tot het verrichten of doen verrichten van handelingen aan of nabij een watergang of waterkering.

Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en be-kendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betekent dat de voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid, waarbij het college van de gemeente Hattem de coördinatie van deze besluiten op zich neemt en via één kennisgeving de besluiten gelijktijdig bekend maakt. Voor een ieder bestaat te zijner tijd de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen tegen één of meer-dere ontwerpbesluiten. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen later bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de definitieve besluiten.

Het coördinatiebesluit ligt vanaf 15 december 2020 ter inzage in het stadhuis. U kunt via de website van de gemeente www.hattem.nl of telefonisch 038 4431616 een afspraak maken om het in te zien.

Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Procedure

-