Verleende vergunning uitgebreide procedure Zonnepark Wielink

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
17-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning uitgebreide procedure Zonnepark Wielink

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten: bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor de aanleg van zonnepark Wielink, bestaande uit 3 zonnevelden, kadastraal bekend gemeente Hattem:
•    sectie F, nummer 304 tot en met 324 (even nummers) gemeente Hattem (veld 1)
•    sectie F, nummer 291 gemeente Hattem (veld 2)
•    sectie G, nummer 877 gemeente Hattem (veld 3)

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 december 2020 zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
•    Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht.  
•    Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.
•    Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
•    Belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-stukken, maar alleen voor zover iemand hierdoor benadeeld is.

Procedure

-