Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Koeweg 11-13 Hattem”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051PM 11
  • 8051PM 13
Publicatiedatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Koeweg 11-13 Hattem”

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem, maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op 8 februari 2021 het bestemmingsplan “Koeweg 11-13, Hattem” gewijzigd heeft vastgesteld.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan is bedoeld om de herontwikkeling van twee grondgebonden wonin-gen mogelijk te maken op het perceel dat betekent staat als Koeweg 11-13 in Hattem. Op deze locatie staan nu twee onbewoonde woningen in slechte staat. De herontwikkeling van de locatie voorkomt dat de woningen verder verslechteren én dat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving aan de Koeweg achteruit gaat. Om de kwaliteit van de herontwikkeling te borgen is een erfinrichtingsplan opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen van donderdag 18 februari 2021 tot en met woensdag 31 maart 2021 (zes weken) op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.hattem.nl.

Beroep instellen

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE, Den Haag). Dit gaat alleen om belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt. Ook belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3:4 van de Awb, kunnen beroep instellen.

Daarnaast kunnen de bovengenoemde belanghebbenden binnen de gestelde termijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval schort de werking van het besluit op totdat er op het verzoek is beslist.

Procedure

-