Afspraken en rol Klankbordgroep bewoners binnenstad (2020)

De gemeente Hattem hecht in ruimtelijke projecten grote waarde aan de inbreng van bewoners. Om dit voor het project binnenstad Hattem te stroomlijnen is een belangrijke rol weggelegd voor de klankbordgroep. Uitgangspunt is dat het samenwerken met een klankbordgroep leidt tot groter draagvlak en betere kwaliteit van het plan en van de uitvoering. Deze notitie geeft aan wat de rol en de samenstelling is van de klankbordgroep.

Rol

  • De gemeente stelt een klankbordgroep in bij het inhoudelijk ontwikkelen en uitvoeren van projecten in de binnenstad;
  • De klankbordgroep is de schakel tussen de inwoners van de binnenstad en de gemeente
  • De gemeente consulteert de klankbordgroep op een aantal belangrijke momenten in het project;
  • De klankbordgroep wordt bij voorkeur aan het begin van het project ingesteld;
  • De klankbordgroep beslist niet, maar denkt mee en adviseert binnen vastgestelde kaders;
  • De leden reageren vanuit hun eigen ervaringen als zogenaamde ‘ervaringsdeskundigen;
  • De leden zijn lid op persoonlijke titel. Wel wordt verwacht dat de leden actief contact hebben met de achterban.

Samenstelling

De klankbordgroep bestaat naast ambtenaren van de gemeente Hattem, eventueel door de gemeente ingehuurde deskundigen, uit inwoners van de binnenstad van Hattem.

Werkwijze

De klankbordgroep komt bijeen op belangrijke momenten in het project. Het aantal bijeenkomsten hangt samen met de omvang, duur, fasering en de voortgang van het project. Het uitgangspunt is dat de klankbordgroep vroegtijdig wordt geïnformeerd over te nemen besluiten. Daarna volgt het informeren van andere inwoners in bijvoorbeeld een inwonersbijeenkomst of via de media en website.

De klankbordgroep blijft gedurende het hele proces in stand, dus ook tijdens de uitvoering van het werk. De projectleider van de gemeente is voorzitter van de klankbordgroep. De gemeente voert het
secretariaat.