Notulen klankbordgroep 22 september 2020

Klankbordgroep bewoners Binnenstad Hattem

Thema: uitgangspuntennotitie
Datum: 22 september 2020,
Tijd: 18.30 – 20.30 uur
Locatie: Stadhuis Hattem, Markt 1, Hattem

Aanwezigen:
Bewoners: mevr. M. Duinkerken, dhr. W. Veltkamp, mevr. M. Van den Berg, dhr B. van ’t Holt, dhr. B.D. Boeve, dhr. R. van Eikenhorst
Gemeente Hattem: Dhr. J. Lier, dhr. E. van Mierlo, mevr. C. Schuiling (verslaglegging)

Met kennisgeving afwezig: Dhr. Schipper, Dhr. Jonker, Dhr. Steinmetz en Dhr. Libert

1. Opening en mededelingen

Dhr. Boeve heeft een opmerking. In de notulen van de vorige bijeenkomst staat een passage over de ‘stadswal’. Dit is een ruim begrip. Jurian licht toe dat hiermee de wal ter plaatse van de Noord- en Zuidwal is bedoeld. Dhr. Boeve vraagt ook in hoeverre de heggen op beide wallen blijven staan. Gemeente Hattem gaat dat punt aan OKRA (landschapsarchitect) voorleggen.
Het verslag van de vorige bijeenkomst wordt vastgesteld.

2. Update lopende deelonderwerpen

a) Handhaving & toezicht wordt uitgebreid met 1 fte. Meerdere klankbordgroepen vinden dit een positieve ontwikkeling.
b) De resultaten van de verkeerstellingen in de Achterstraat, Ridderstraat en Dorpsweg komen 28 september binnen bij de gemeente.
c) Er is vertraging bij de vervanging van kabels en leidingen. Jurian licht toe wat de achtergronden hiervan.

3. Terugblik op 16 september 2020

a) Er wordt in het ontwerp meer groen toegepast o.a. in de Kerkstraat. Verder komen er flexibele fietsparkeervoorzieningen.
b) Na consultatie van de archeoloog (Michael Klomp) is de toegangspoort bij de Ridderstraat op de juiste positie ingetekend (verwijzing in de bestrating).
c) Bij de bomen die ingetekend zijn door OKRA wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met zon/schaduw, voedingsbodem, toekomstbestendigheid en allergieën.
d) Snelheidsvermindering is ook een van de pijlers voor de herinrichting van de Binnenstad. Door de toepassing van fysieke maatregelen op de pleintjes (bomen, pleinvormend beeld) wordt het minder uitnodigend om snel te rijden en heeft het afremmend effect. De klankbordgroep is het daar volledig mee eens.
e) Een klankbordgroeplid stelt voor om de Burchtstraat alleen voor invalide toegankelijk te maken. Op die manier voorkom je dat er rondjes worden gereden om langs de 3 parkeerplaatsen op de Burchtstraat te rijden.
f) In de Achterstraat worden stop&go plekken ingetekend. We willen ervaren hoe dit in de praktijk gaat werken. Een klankbordgroeplid doet een suggestie om de stop&go plekken in het begin geconcentreerd van de straat te realiseren, op die manier is het overzichtelijk.
g) Dhr. Veltkamp vraagt zich in hoeverre hij zijn fietsen kan uitstallen in de Achterstraat nog wel mogelijk is. Jurian doet de toezegging met NTP en dhr. Veltkamp op locatie te komen kijken waarbij de inzet is dat dit gewoon mogelijk blijft.
h) Een klankbordgroeplid merkt op dat niet alle kruispunten in de Binnenstad een geaccentueerd kruispunt hebben. Alleen de entrees hebben een visueel verbijzonderd kruispunt met de toepassing van andere bestrating.
i) Jurian licht toe dat er naar maximale duurzaamheid wordt gestreefd.
De meeste bestaande materialen worden hergebruikt. De stenen in de Kerkstraat en de banden zijn voornamelijk nieuw materiaal. Het materiaal wat over blijft kan bijvoorbeeld voor de bestrating voor de Kleine Gracht worden gebruikt, dat is nu nog asfalt. Door het bestraten van de Kleine Gracht wordt het ruimtelijk/visueel meer bij de Binnenstad betrokken. Tevens worden daar binnenkort ook de kabels en leidingen vervangen en dan moet sowieso het asfalt eruit. De Grote Gracht valt niet onder het project Binnenstad fase 2.
j) Verder komt ook een plek voor laden en lossen op de Dorpsweg ter hoogte van de brug over de gracht.
k) Als snelheid remmende maatregelen wordt door de gemeente niet dacht aan drempels in de historische binnenstad.
l) Michael Klomp kijkt als archeoloog mee als de straten worden open gebroken. Michael kijkt ook mee met de bedachte oplossingen voor hemelwaterafvoer.
m) Verder vraagt een klankbordgroeplid zich af hoe het nu verder gaat met verlichting. Jurian licht toe dat in de staten voornamelijk lantaarnpalen worden geplaatst en in de stegen wandarmaturen.
n) In het definitief onderwerp is er wel straatmeubilair ingetekend. Dhr. Van ’t Holt geeft aan dat er ook graag bewegwijzering wordt ingetekend. Jurian geeft aan dat de bewegwijzering wel onderdeel is van het project maar geen eis is om in het definitieve onderwerp vast te stellen.

4. Riolering / water

a) Erik van Mierlo is vanuit de techniek betrokken bij het project Binnenstad en licht toe wat de opties zijn op het gebied van hemelwaterafkoppeling en riolering.
b) De ambitie is om een gescheiden rioolstelsel in Hattem te realiseren. Hemelwater wat via daken, regenpijpen en straat wordt in een systeem opgevangen en afgevoerd en het water dat afkomstig is van badkamer, wc, wasmachine e.d. wordt in een ander systeem opgevangen en afgevoerd. Op die manier ontstaan er twee afzonderlijke watersystemen.
c) Het riool steeds zwaarder wordt belast door de hevige regenbuien van tegenwoordig en een gescheiden rioolstelsel is duurzamer (geen schoon water zuiveren) en werkt ook kostenbesparend.
d) Het huidige rioolstelsel in de binnenstad is in goede staat, met hier en daar wat aandachtspunten. Het riool van Hattem ligt op zand en daardoor zijn er geen verzakkingen. Daarom wordt het huidige riool behouden en gaat gemeente Hattem op zoek naar alternatieven om het regenwater af te koppelen. Daar waar aandachtpunten in het huidige riool zitten, worden deze aangepakt.
e) Er zijn verschillende manieren om het hemelwater af te voeren, het kan naar de gracht, het kan ook worden geïnfiltreerd in de grond (5 a 10 meter diep). Het grondwater is nu 3 a 3.5 meter diep.
f) Bijvangst is dat water langer wordt vastgehouden en het schone regenwater komt uiteindelijk in de gracht en dat is van betere waterkwaliteit en op manier hoeven we minder water naar de gracht te brengen om de gracht op peil te houden.
h) De doorstroming van het riool blijft ondanks een gescheiden stelsel gewaarborgd. O.a. omdat er dakgoten zijn die nog wel op het rioolstelsel zijn aangesloten en dat zorgt voor doorstroming van het riool.
i) De klankbordgroep vraagt aandacht voor rollators en rolstoelen bij de oplossingen op maaiveld; kolken, molgoten, lijngoten.

5. Planning

De planning wordt getoond en besproken (zie bijlage).

6. Vervolgvergadering

Maandag 2 november om 18:30 uur.