Notulen klankbordgroep 25 augustus 2020

Thema: Eerste schetsontwerp herinrichting Binnenstad fase 2

Datum: 25 augustus 2020
Tijd: 18.30 – 20.30 uur
Locatie: Stadhuis Hattem, Markt 1, Hattem

Aanwezigen:
Bewoners: dhr. P.H. Steinmetz, mevr. M. Duinkerken, dhr. G. Libert, dhr. W. Veltkamp, mevr. M. van den Veen, dhr. B. van ’t Holt.
Gemeente Hattem: Dhr. J. Lier, mevr. C. Schuiling (verslaglegging)
Met kennisgeving afwezig: dhr. B.D. Boeve, dhr. R. Van Eikenhorst, dhr. D. Jonker en dhr. A. Schipper.

1. Opening en mededelingen

De heer W. Veltkamp geeft aan dat er in de notulen van de vorige keer R. Veltkamp gewijzigd kan worden in W. Veltkamp is. Dit wordt aangepast.

Dhr. Steinmetz geeft aan dat de opmerkingen over brandveiligheid en geveltuinen niet terugkomen in de notulen. Dit wordt aangepast.

2 Stand van zaken herinrichting fase 2 – algemene zaken

a) Jurian licht het planvormingsproces toe en de onderliggende planning. In de aankomende periode wordt van grof naar fijn gewerkt om uiteindelijk tot een definitief ontwerp te komen. De eerste stap hiertoe is het eerste schetsontwerp zoals gepresenteerd op 19 augustus jl. In het vervolg van 2020 worden de plannen steeds concreter en gedetailleerder. De invulling van de definitieve ontwerpen is mede afhankelijk van de input die wordt ingebracht. Dat geldt ook voor de input en de signalen vanuit de klankbordgroep. Hier probeert het bouwteam (NTP/OKRA/gemeente) zo open en transparant mogelijk over te zijn, maar het is onmogelijk om ieders ideeën en inbreng één-op-één te verwerken. Ook omdat verschillende inbreng soms tegenstrijdig is.

b) Op 19 augustus jl. zijn de eerste schetsontwerpen getoond. De opkomst was hoog en ongeveer 70 geïnteresseerden waren aanwezig. Er zijn ruim 30 reactieformulieren ingevuld. OKRA zet nu alle punten onder elkaar en bekijkt per punt wat er met de input en suggesties wordt gedaan. Bij de punten die niet worden meegenomen, wordt met argumenten aangeven waarom dat betreffende punt niet wordt meegenomen.

c) Het bouwteam (OKRA, NTP en gemeente) koerst erop om op 16 september de volgende bijeenkomst te houden waarbij OKRA de verwerkte input van 19/8 presenteert. M. van Duinkerken (graag om 18:00 uur) en Dhr. Steinmetz (graag om 14:00 uur) hebben zich al aangemeld voor deze bijeenkomst. Zodra de datum definitief is, wordt hierover langs verschillende kanalen gecommuniceerd.

d) Op drie lantaarns in de Ridderstraat / Achterstraat en begin Dorpsweg (direct bij verlaten binnenstad) worden kleine camera’s opgehangen om verkeer in de net genoemde straten te registreren. Dit omdat er signalen zijn dat er veel sluipverkeer op deze wegen zou zitten. In het verlengde hiervan is het omdraaien van de rijrichting ter sprake geweest om het eventuele sluipverkeer te weren. Hier kleven echter ook nadelen aan, plus dat eerst de vaststelling moet plaatsvinden dát er (overmatig) sluipverkeer op deze wegen zit. Het rapport over de verkeerstellingen wordt gedeeld met de klankbordgroep.

3. Verkeer en parkeren

a) Groot punt van aandacht is de mate van handhaving in de binnenstad. Dit schiet volgens alle aanwezig tekort. Jurian licht toe dat het college een voorstel heeft gedaan om de handhavings-capaciteit uit te breiden. Als de raad instemt met het voorstel, draagt extra handhaving hopelijk bij aan het indammen van foutparkeren, langdurig parkeren op plaatsen die daar niet voor zijn bestemd en andere ongewenste (verkeer- en parkeersituaties).

b) De gemeente Hattem bereidt een subsidieaanvraag voor voor de herinrichting van de Bleek (provinciale subsidie ‘Beleef het Apeldoorns kanaal’). Als de provincie Gelderland akkoord gaat, kunnen we met 50% cofinanciering De Bleek gaan herinrichten. In de aanbesteding voor de herinrichting fase 2 is de Bleek opgenomen als gebied dat toegevoegd kan worden aan de scope. Dit betekent dat dit door dezelfde partij kan worden uitgevoerd als fase 2 van de
binnenstad (NTP). Eén van de ideeën is om bus-parkeerplekken weg te halen en zogenoemde uitstapplekken voor de bussen terug te brengen.

c) Er wordt gesproken over bestaande venstertijden en of bestaande venstertijden verruimd kunnen worden (zowel de dagelijkse tijden (bijv. 11:00u-18:00u) als de periode in het jaar). Jurian geeft aan dat hij bij wethouder Schipper de ambitie voelt dit serieus te onderzoeken.  Vanuit de klankbordgroep wordt hier wisselend op gereageerd, m.n. omdat het nut van verdere afsluiting bijvoorbeeld in de wintermaanden beperkt zou zijn.

d) Terugblikkend op de informatiesessie van 19 augustus stelt Jurian vast dat het niet-parkeren in de Kerkstraat/Kruisstraat door veel aanwezigen ook als positieve ontwikkeling wordt gezien. Daarbij dient te worden aangetekend dat hierover geen eensgezind beeld heerst.

4. Voorzieningen in Binnenstad Hattem

a) Op de Bleek heeft in het verleden een openbaar toilet gestaan, dat heeft Jurian zich laten vertellen door betrokken Hattemer. De klankbordgroep kan zich dat niet herinneren dat er een openbaar toilet op de Bleek heeft gestaan. De behoefte aan een openbaar toilet lijkt er wel te zijn, ook gelet op berichten over het huidige wildplassen. Er worden suggesties gedaan voor een openbaar toilet meer ín de binnenstad. In dit kader wordt o.a. de wereldwinkel genoemd.

b) Dhr. van ’t Holt stelt vast dat aanduidingen op de fietsnietjes ontbreken voor elektrisch laden. Jurian geeft aan dit signaal te hebben doorgezet naar de afdeling Realisatie en Beheer om dit zichtbaarder te maken (dmv een subtiele transparant sticker).

c) Ook gaat de projectlocatie van NTP volgende week open.

5. Planning Siers

a) Siers heeft drie maanden vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Dit betekent dat zij eind maart 2021 klaar zijn in de binnenstad. Aandachtspunt voor de aankomende werkzaamheden van Siers zijn de Ridderstraat en Achterstraat. Dit komt o.a. door extra onderzoeken aan de funderingen en bouwkundige staat van een aantal woningen.

6. Schetsen en verbeelding van 19/8

a) Kleuren. Dhr. Steinmetz geeft aan dat er een toename van gebruikte kleuren is in het materiaal ten opzichte van de bestaande situatie. Jurian licht toe dat dit niet de bedoeling is en als deze suggestie wordt gewekt met de tekeningen, dit niet juist is. Er is gezocht naar zekere mate van uniformiteit (met verbijzonderingen).

b) Uitstalling fietsen Veltkamp. Dhr. Veltkamp geeft aan dat bij één van de foto-inpassingen de uitstalling voor zijn winkel is verdwenen. Jurian licht toe dat dit niet de bedoeling is en heeft dit ook teruggelegd bij OKRA (landschapsarchitect/tekenaar). Er zijn op dit moment geen fietsnietjes in de Kerkstraat en Achterstraat ingetekend door OKRA. Dit is een bewuste keuze geweest van OKRA in het eerste schetsontwerp. Dit is onderwerp van gesprek in het bouwteam met gemeente/NTP/OKRA. Op de informatiesessie 19 augustus zijn hier ook veel opmerkingen over gemaakt. Wel worden nu de fietsnietjes in de Achterstraat massaal gebruikt als fietsstalling en daardoor wordt wel eens een steeg geblokkeerd doordat mensen de fietsen naast de plek met fietsnietjes parkeren.

c) Op de pleinen zou het wel mooi zijn om afwijkende (natuur)stenen te gebruiken. Dit heeft een signalerende en afremmende werking.

d) Stolpersteine moeten terug worden gebracht in de Achterstraat.

e) De Stadswal is nu bedekt met struikgewas. Door dat weg te halen komt een stadswal tot uiting. Dit is ook zo weergegeven in de tekeningen van OKRA. Vermoedelijk is er later een stukje straat bij aangelegd om passerend verkeer en parkeren beide mogelijk te maken.

f) OKRA stelt voor om panden in de Kerk- en Kruisstraat te accentueren in de stadsvloer, dit kan door de bestrating te laten inspringen. Ook leidt dit tot meer variatie en een prettigere verblijfsomgeving dan wanneer het één rechte stoep is aan beide zijden van de straat. Als aandachtspunt is 19 augustus door meerdere ondernemers aangegeven dat hiermee onjuist de link met uitstallingenbeleid kan worden gelegd. Ook dit punt pakt OKRA op in de verdere
uitwerking.

h) Jurian toont het afzetpaaltje met Hanze-logo.

i) Binnen de Klankbord leeft een gedeelde opvatting dat er teveel BigBelly’s in de Binnenstad staan. De BigBelly zijn vermoedelijk neergezet op de plekken waar eerst kleine prullenbakken staan. Terwijl de BigBelly’s veel groter zijn, een andere uitstraling hebben en meer afval kunnen opslaan. Het voorbeeld Tinneplein wordt in dit kader aangehaald.

j) OKRA heeft laten zien op de plattegrond waar de bomen kunnen staan. Er wordt gesuggereerd om geen bomen voor monumenten en bezienswaardigheden neer te zetten. Jurian geeft aan dat er op detailniveau nog wordt uitgewerkt.

k) Ook wordt de suggestie gedaan om de bewegwijzeringspalen (met goudkleurig wandelaar) op strategische plekken in Hattem neer te zetten. Op de ANWB-palen kan dan bijvoorbeeld verwezen worden naar de molen / Tinneplein. Er moet eentje staan op de Markt / parkeergarage / De Bleek / Jachthaven. Ook de cruciale wandelpanden moeten worden bewegwijzert.

l) Ten slotte is er nog een vraag over verlichting, komt dit aan de gevel? Jurian geeft aan dat we uniform per straat te werk gaan om verlichting aan gevels of op palen te realiseren. Dit is mede afhankelijk van de bereidwilligheid van pandeigenaren.

7. Volgende Klankbordgroep overleg

Dinsdag 22/9/2020 om 18:30 uur, Markt 1, Hattem.
De heer Steinmetz meldt zich bij deze alvast af.