Brief afsluiting verkenning vliegroutes

Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
t.a.v. mevrouw Van Nieuwenhuizen,
Postbus 20901
2500 EX Den Haag 

Onderwerp: Afsluiting verkenning vliegroutes Lelystad Airport Noord-Veluwe

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

In mei 2018 bent u met onze gemeenten (de gemeenten Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde) het gesprek aangegaan om te verkennen of er een vliegroute ten behoeve van Lelystad Airport gerealiseerd kan worden die tot substantieel minder hinder voor de inwoners van het gebied op de Noord-Veluwe leidt. Dit zogenoemde optimalisatieproces bevindt zich in de eindfase, waarin u ons heeft gevraagd om een voorkeursvariant uit te spreken voor de ontworpen alternatieve laagvliegroutes. In deze brief willen wij hierover onze zienswijze geven.

In dit optimalisatieproces hebben wij kennis genomen van de verschillende alternatieven met effecten van de verschillende routes. In mei 2019 zijn de resultaten daarvan aan ons gepresenteerd. Hieruit bleek dat een alternatieve route mogelijk is die minder bebouwd gebied betreft. Wij zouden ons al eerder uitspreken over de alternatieve vliegroutes, maar uw startbesluit van 18 april 2019 heeft dit traject ernstig verstoord. In onze brief van 21 mei 2019 hebben wij onze zorgen met u gedeeld en spreken wij over geschaad vertrouwen. In uw antwoordbrief van 28 mei 2019 schrijft u dat het traject van de herziening luchtruim moet losgezien worden van het “verbeteren” van de laagvliegroutes. In onze optiek maakt dit voor onze inwoners geen verschil; er komt een laagvliegroute en boven de Veluwe veroorzaakt het doorstijgen veel meer geluid en extra uitlaatgassen.

Het eerder doorstijgen op de vliegroute vanaf Lelystad Airport na het exitpoint Wezep dat in het Startbesluit is opgenomen, valt voor de Noord Veluwe dan ook erg negatief uit. Daarover hebben wij met u gesproken in het laatste bestuurlijk overleg van juli 2019. Naar aanleiding hiervan is er nog een extra onderzoek verricht om deze gevolgen in beeld te brengen en heeft u ambtelijk op de vragen van de gemeente gereageerd. De verstrekte informatie heeft onze zorgen niet weggenomen. Sterker nog, wij zijn zeer geschrokken van de negatieve effecten van het doorstijgen voor de kernen Wapenveld en Heerde als er wordt doorgestegen na Wezep/Hattem zoals dit beschreven staat in uw onderzoek door TO70.

Advies

Wij zijn vorig jaar op uw uitnodiging gestart aan een verkenning die ons op inhoud veel informatie heeft opgeleverd over de effecten van de vliegroute Lelystad Airport op deze omgeving. Dit onderzoekstraject willen wij recht doen door te erkennen dat er een vliegroute mogelijk is die minder invloed heeft op het gebouwd gebied rond Wezep en in dit gebied ook tot minder gehinderden leidt. Het verleggen van de vliegroutes en vooral het doorstijgen na het exitpoint Wezep heeft wel weer negatieve consequenties voor woongebieden elders in onze regio. Wij zien echter op dit moment geen mogelijkheid of ruimte om een advies over de geoptimaliseerde  vliegroutes van Lelystad Airport voor ons gebied te geven. Wij verwachten dat de negatieve effecten van de voorgenomen vliegroutes op ons gebied zodanig ernstig zijn dat het woon- en leefklimaat wezenlijk wordt aangetast. Gedurende het onderzoek naar de routestructuren voor Lelystad Airport op de Noord-Veluwe hebben wij steeds aangegeven dat vóór de opening van Lelystad Airport in ieder geval de herziening van het Nederlandse luchtruim moet zijn uitgevoerd, zodat er geen sprake meer is van laagvliegroutes. U geeft ons tot op heden geen enkele garantie dat de laagvliegroute over ons gebied is verdwenen na de herziening van het luchtruim. Alle ontwikkelingen sinds de start van ons proces geven ons steeds meer de overtuiging dat dit een zeer gerechtvaardigd standpunt is. Naar onze mening moet u ernaar streven om de vliegroutes zodanig neer te leggen dat overlast voor welk gebied of gemeente dan ook tot een minimum wordt beperkt. Dat houdt wat ons betreft in dat het vliegen op de voorgenomen hoogtes en het doorstijgen boven bebouwd gebied in ieder geval niet aan de orde kan zijn.

Ten slotte

In het routeonderzoek hebben wij de inspanningen en inzet van uw ministerie gewaardeerd. Wij vertrouwen erop dat wij deze samenwerking in de toekomst een goed gevolg kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde.