Brief reactie 6 gemeenten op alternatieve vliegroutes

Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
In afschrift aan de leden van de vaste kamercommissie I&W

Onderwerp: Vliegroutes Lelystad Airport Noord-Veluwe 20 mei 2019

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Al sinds 2014 hebben de Veluwse gemeenten hun zorgen gedeeld over de gevolgen van de vliegroutes voor Lelystad Airport boven de Noord-Veluwe. Op verschillende momenten hebben wij allen ons standpunt gedeeld en onderbouwd dat een herziening van het luchtruim nodig is om tot acceptabele vliegroutes te komen. Tot op heden heeft u andere afwegingen gemaakt. Inmiddels heeft u onderzocht of een vliegroute mogelijk is die minder  grote gevolgen heeft voor onze inwoners.

Gevolgen alternatieve routes onbekend

Op 16 april heeft u de alternatieve routes voor het laagvliegen op de Noord-Veluwe aan ons en een delegatie van bewoners gepresenteerd, waarbij ook inzicht is gegeven in het aantal gehinderden. Op die avond hebben wij afspraken gemaakt over het indienen van reacties, zodat u daar rekening mee kunt houden bij uw besluiten. Twee dagen later heeft u uw Startbesluit voor de luchtruimherziening bekendgemaakt. Wij waren hierdoor onaangenaam verrast omdat het Startbesluit vanwege de gekozen uitgangspunten gevolgen heeft voor de vliegroutes op de Noord-Veluwe.

Het Startbesluit geeft aan dat bij het exitpoint Wezep de vliegtuigen direct zullen doorstijgen naar grotere hoogte. Op basis van de MER 2018 betekent dit dat het doorklimmende vliegtuig op dat punt een geluidsniveau van 65dB tot 70dB zal gaan produceren. De gevolgen van het Startbesluit zijn naar onze mening zodanig groot dat de door u gepresenteerde verkenning van de vliegroutes geen representatief beeld geeft van de geluidsniveaus, het aantal gehinderden en de gevolgen voor het woon- en leefklimaat in dit gebied. 

Vertrouwen geschaad

Wij zijn met u de gesprekken aangegaan in het vertrouwen dat wij in wederzijds overleg zicht konden krijgen op mogelijke verbeteringen van de vliegroutes. U heeft echter gekozen de gevolgen van uw Startbesluit niet mee te nemen in de berekening van het aantal gehinderden van de routevarianten. U heeft daarmee ons vertrouwen geschaad. Wij ervaren dat wij hierin gesteund worden door verschillende bewonersgroepen.

Ten slotte

Op dit moment kunnen wij niet beoordelen welke gevolgen de verschillende routeopties hebben, zowel niet wat betreft het aantal gehinderen als de geluidsniveaus. Uit de afhankelijkheid van verschillende besluiten van elkaar blijkt het belang van een integrale afweging van argumenten. Dit bevestigt de regio in haar oproep om eerst de Luchtvaartnota en de herindeling van het luchtruim te realiseren, voordat er een definitief Luchthavenbesluit Lelystad Airport wordt genomen en Lelystad Airport kan openen.

Mocht u niet voornemens zijn de opening van Lelystad Airport uit te stellen, vragen wij u om op korte termijn inzichtelijk te maken welke gevolgen het Startbesluit heeft voor de uitkomsten van de verschillende routeopties op de Noord-Veluwe.

Wij vragen u bij uw besluiten groot gewicht toe te kennen aan de negatieve gevolgen van de beoogde vliegroutes en voldoende oog te hebben en te houden voor de vele inwoners en bezoekers van ons gebied die hier de nadelen van zullen ondervinden.

Hoogachtend,

de colleges van B&W van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Zwolle