Ontwerpbestemmingsplan ‘De Bongerd, Hattem’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Bongerd, Hattem’ ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een woonzorgzone te realiseren in het gebied globaal begrensd door de Eijerdijk, Bongerd, Van Galenstraat en de bebouwing aan de oostzijde van zorg- en wooncentrum De Bongerd. De woonzorgzone biedt een combinatie van wonen en woonzorg. Voor deze ontwikkeling is een herziening van het bestemmingsplan vereist.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 18 augustus 2022 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 28 september 2022). 
U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of via telefoonnummer (038) 443 16 16. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.0244.bpDeBongerd-0002 en op de gemeentelijke website.

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer A.M. Kleine Staarman via (038) 443 16 16.